Sony Xperia E4g - Personalizovanje Xperia tastature

background image

Personalizovanje Xperia tastature

Kad unosite tekst pomoću tastature na ekranu, možete da pristupite podešavanjima

tastature i drugim podešavanjima za unos teksta koja će vam pomoći da, na primer,

podesite opcije za jezike za pisanje, predviđanje i ispravljanje teksta, automatski unos

razmaka i brzi unos tačke na kraju rečenice. Tastatura može da koristi podatke iz

aplikacije „E-pošta“ i iz drugih aplikacija da bi naučila vaš stil pisanja. Postoji i uputstvo za

personalizaciju koje vas vodi kroz osnovna podešavanja kako biste brzo počeli da radite.

Pristupanje podešavanjima tastature na ekranu

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na .

2

Tapnite na , zatim tapnite na

Podešavanja tastature i promenite podešavanja po

želji.

3

Da biste dodali jezik za pisanje za unos teksta, dodirnite stavku

Jezik za pisanje i

označite odgovarajuća polja za potvrdu.

4

Tapnite na

OK da biste potvrdili.

Promena podešavanja predloga reči

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavke

Podešavanja tastature > Predlozi

reči.

3

Izaberite opciju.

Izbor metoda unosa

1

Kad unosite tekst pomoću tastature na ekranu, prevucite statusnu traku nadole da
biste otvorili tablu sa obaveštenjima, a zatim dodirnite

.

2

Izaberite opciju.

Upotreba stila pisanja

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na stavku .

2

Tapnite na stavku , zatim na stavke

Podešavanja tastature > Koristi moj stil

pisanja i izaberite izvor.

Izbor varijante rasporeda tastera na tastaturi

Varijante rasporeda služe za tastaturu na ekranu i možda nisu dostupne za sve jezike pisanja.

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na stavku .

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja tastature.

3

Tapnite na

Jezik za pisanje, a zatim na .

4

Izaberite varijantu rasporeda tastera na tastaturi.

5

Tapnite na dugme

OK da biste potvrdili.

45

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..