Sony Xperia E4g - Bluetooth® bežična tehnologija

background image

Bluetooth® bežična tehnologija

Koristite funkciju Bluetooth® za slanje datoteka drugim uređajima koji podržavaju

Bluetooth® ili za povezivanje sa handsfri priborom.Bluetooth® veze najbolje funkcionišu

na razdaljini od najviše 10 metara i ako ih ne blokiraju čvrsti predmeti. U nekim

slučajevima morate ručno da uparite uređaj i drugi Bluetooth® uređaj.

Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth® uređajima se razlikuje.

Uključivanje funkcije Bluetooth

®

i aktiviranje vidljivosti telefona

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavku

Podešavanja i tapnite na nju.

3

Tapnite na prekidač za uključivanje i isključivanje

Bluetooth kako biste uključili

funkciju Bluetooth

®

.

4

Tapnite na

Bluetooth. Pojavljuju se vaš uređaj i lista dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Tapnite na ime uređaja da biste uređaj učinili vidljivim drugim Bluetooth

®

uređajima.

Prilagođavanje vremena vidljivosti uređaja drugim Bluetooth® uređajima

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Bluetooth.

3

Pritisnite i izaberite

Vreme čekanja za vidljivost.

4

Izaberite opciju.

Davanje imena uređaju

Uređaju možete dati ime. Ovo ime biće prikazano drugim uređajima nakon što uključite
Bluetooth

®

funkciju i vaš uređaj postavite kao vidljiv.

100

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Imenovanje uređaja

1

Proverite da li je funkcija Bluetooth

®

uključena.

2

Na Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Bluetooth.

4

Tapnite na i izaberite

Preimenuj telefon.

5

Unesite ime za uređaj.

6

Tapnite na

Preimenuj.

Uparivanje sa drugim Bluetooth

®

uređajem

Kada uparite uređaj sa drugim uređajem, možete, na primer da povežete uređaj sa
Bluetooth

®

slušalicama ili sa Bluetooth

®

kompletom za automobil i da koristite te uređaje

za deljenje muzike.

Kada uparite uređaj sa drugim Bluetooth

®

uređajem, on pamti to uparivanje. Prilikom

uparivanja uređaja sa Bluetooth

®

uređajem, možda ćete morati da unesete pristupni kôd.

Vaš uređaj će automatski isprobati generički pristupni kôd 0000. Ako to ne funkcioniše,
pogledajte uputstvo za upotrebu svog Bluetooth

®

uređaja da biste pronašli njegov

pristupni kôd. Kada se sledeći put povežete sa prethodno uparenim Bluetooth

®

uređajem, ne morate ponovo unositi pristupni kôd.

Neki Bluetooth

®

uređaji, na primer većina Bluetooth

®

slušalica, zahtevaju da ih uparite i

povežete sa drugim uređajem.

Možete upariti uređaj sa nekoliko Bluetooth

®

uređaja, ali se istovremeno možete povezati

samo sa jednim Bluetooth

®

profilom.

Uparivanje uređaja sa drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Uverite se da uređaj sa kojim želite da uparite svoj uređaj ima aktiviranu funkciju
Bluetooth

®

i da je vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Na Početni ekran svog uređaja dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bluetooth .

4

Prevucite klizač pored stavke

Bluetooth da biste uključili Bluetooth

®

funkciju.

Pojavljuje se lista dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Dodirnite Bluetooth

®

uređaj koji želite da uparite sa svojim uređajem.

6

Unesite pristupni kôd, ako je potrebno, ili potvrdite isti pristupni kôd na oba

uređaja.

Povezivanje uređaja sa drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Bluetooth.

3

Tapnite na Bluetooth

®

uređaj sa kojim želite da se povežete.

Prekid uparivanja Bluetooth

®

uređaja

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Bluetooth.

3

U okviru

Upareni uređaji tapnite na stavku pored imena uređaja čije uparivanje

želite da prekinete.

4

Tapnite na

Opozovi uparivanje.

Slanje i prijem stavki putem Bluetooth

®

tehnologije

Koristite Bluetooth

®

tehnologiju da biste podelili stavke sa drugim Bluetooth

®

kompatibilnim uređajima kao što su telefoni ili računari. Možete slati i primati sledeće

tipove stavki:

Fotografije i video zapisi

Muzičke i druge audio datoteke

Veb stranice

101

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Slanje stavki pomoću tehnologije Bluetooth™

1

Uređaj za prijem: Uverite se da je na Bluetooth™ uređaju na koji želite da

pošaljete stavku uključen Bluetooth™ i da je vidljiv drugim Bluetooth™ uređajima.

2

Na uređaju sa kojeg se šalje, otvorite aplikaciju koja sadrži stavku koju želite da

pošaljete i dođite do stavke.

3

U zavisnosti od aplikacije i stavke koju želite da pošaljete, možda ćete morati da,

na primer, dodirnete i zadržite stavku, otvorite je ili pritisnete . Mogu postojati i

drugi načini da pošaljete stavku.

4

Izaberite stavku menija za deljenje ili slanje.

5

U meniju koji se pojavljuje izaberite

Bluetooth.

6

Uključite Bluetooth™ ako vam bude zatraženo.

7

Tapnite na ime uređaja za prijem.

8

Uređaj za prijem: Ako se to od vas zatraži, prihvatite vezu.

9

Ako se od vas zatraži, unesite istu lozinku na oba uređaja ili potvrdite predloženu

lozinku.

10

Uređaj za prijem: Prihvatite dolaznu stavku. Ako je potrebno, prevucite statusnu

liniju nadole da biste pronašli obaveštenje.

Prijem stavki pomoću tehnologije Bluetooth

®

1

Uverite se da je Bluetooth

®

funkcija uključena i vidljiva drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Uređaj koji šalje sada počinje da šalje podatke na uređaj.

3

Ako budete upitani, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite predloženi

pristupni kôd.

4

Kada dobijete obaveštenje o dolaznoj datoteci za uređaj, prevucite statusnu liniju

nadole i tapnite na obaveštenje da biste prihvatili prenos datoteke.

5

Tapnite na

Prihvati da biste pokrenuli prenos datoteke.

6

Da biste prikazali tok prenosa, prevucite statusnu liniju nadole.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, prevucite statusnu liniju nadole i tapnite na

odgovarajuće obaveštenje.

Prikaz datoteka primljenih pomoću tehnologije Bluetooth®

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Bluetooth.

3

Pritisnite i izaberite

Prikaz primljenih datoteka.

102

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..