Sony Xperia E4g - Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

background image

Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

Možete prikazivati ili reprodukovati sadržaj medija sačuvan na vašem uređaju ili drugim

uređajima, kao što su, na primer, TV, računar ili tablet računar. Da bi sadržaj mogao da

se deli, ti uređaji moraju imati oznaku DLNA Certified™ od strane organizacije Digital

Living Network Alliance i moraju biti povezani na istu Wi-Fi® mrežu. Takođe, možete da

prikažete ili reprodukujete sadržaj sa drugih DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju.
Nakon podešavanja deljenja sadržaja između uređaja možete, na primer, na vašem

uređaju slušati muzičke datoteke sačuvane na računaru ili prikazivati fotografije snimljene

kamerom uređaja na TV aparatu velikog ekrana.

Reprodukcija datoteka sa DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju

Kada reprodukujete datoteke sa drugog DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju,

drugi uređaj se ponaša kao server. Drugim rečima, on deli sadržaj preko mreže. Server

uređaj mora imati omogućenu funkciju deljenja sadržaja kako bi vašem uređaju

obezbedio dozvolu za pristup. Takođe, on mora biti povezan na istu Wi-Fi® mrežu na

koju je povezan uređaj.

97

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Reprodukcija deljene numere na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Iz prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Prevucite levu ivicu početnog ekrana aplikacije Walkman® nadesno i tapnite na

Uređaji.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Potražite fascikle povezanog uređaja i izaberite numeru koju želite da

reprodukujete. Numera automatski počinje da se reprodukuje.

Reprodukcija deljenog video zapisa na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Iz prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Filmovi.

3

Prevucite levu ivicu početnog ekrana aplikacije „Filmovi“ nadesno i tapnite na

Uređaji.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Potražite fascikle povezanog uređaja i izaberite video zapis koji želite da

reprodukujete.

Prikazivanje deljene fotografije na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Iz prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Album.

3

Prevucite levu ivicu početnog ekrana aplikacije „Album“ nadesno i tapnite na

Uređaji.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle na povezanom uređaju i izaberite fotografiju da biste je

pogledali.

Reprodukcija datoteka sa vašeg uređaja na DLNA Certified™ uređajima

Pre nego što možete da prikažete ili reprodukujete medijske datoteke sa vašeg uređaja

na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate da podesite deljenje datoteka na svom

uređaju. Uređaji sa kojima delite sadržaj se nazivaju klijent uređaji. Na primer, televizor,

računar ili tablet računar mogu da funkcionišu kao klijent uređaji. Vaš uređaj radi kao

server medija kada je njegov sadržaj dostupan klijent uređajima. Kada na vašem uređaju

podesite deljenje datoteka morate i klijent uređajima dodeliti prava pristupa. Nakon što to

učinite, ti uređaji se pojavljuju kao registrovani uređaji. Uređaji koji čekaju dozvolu

pristupa su navedeni kao uređaji na čekanju.

Postavljanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Povežite uređaj sa Wi-Fi® mrežom.

2

Sa prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Server medija.

4

Da biste uključili funkciju

Deljenje medija, prevucite klizač. Na statusnoj liniji se

pojavljuje . Vaš uređaj može da funkcioniše kao medijski server.

5

Povežite računar ili druge uređaje sa istom Wi-Fi® mrežom kao svoj uređaj.

6

Na statusnoj traci uređaja se pojavljuje obaveštenje. Otvorite obaveštenje i

podesite prava pristupa za svaki uređaj.

Uputstva za podešavanje deljenja datoteka pomoću funkcije DLNA™ razlikuju se u zavisnosti

od klijent uređaja. Pogledajte uputstvo za upotrebu klijent uređaja za više informacija. Ako

uređaj ne može da se poveže sa klijentom na mreži, proverite da li je vaša Wi-Fi® mreža u

funkciji.

Meniju

Server medija možete pristupiti i u okviru Podešavanja > Xperia™ Connectivity >

Server medija. Ako zatvorite prikaz Server medija, funkcija deljenja datoteka ostaje aktivna u

pozadini.

98

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Zaustavljanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Prevucite nalevo klizač pored stavke

Deljenje medija.

Podešavanje dozvola pristupa za uređaj na čekanju

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Uređaji na čekanju.

4

Izaberite nivo dozvole za pristup.

Promena imena registrovanog uređaja

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Registrovani uređaji, a zatim izaberite stavku Promeni

ime.

4

Unesite novi naziv za uređaj.

Promena nivoa pristupa registrovanog uređaja

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Registrovani uređaji.

4

Tapnite na stavku

Promeni nivo pristupa i izaberite opciju.

Dobijanje pomoći u vezi sa deljenjem sadržaja sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Tapnite na .

Reprodukcija datoteka na digitalnom rendereru medija

Pomoću DLNA™ tehnologije, možete preneti medijski sadržaj sačuvan na vašem uređaju

na drugi uređaj koji je povezan na istu Wi-Fi® mrežu. Drugi uređaj mora imati mogućnost

rada kao digitalni renderer medija (DMR), što znači da može renderovati ili reprodukovati

sadržaj primljen od uređaja. Televizor sa DLNA funkcijama ili PC računar sa sistemom

Windows® 7 ili novijim su primeri DMR uređaja.

Podešavanja za omogućavanje digitalnog renderera medija se mogu razlikovati u zavisnosti od

uređaja. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu DMR uređaja.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (DRM) se ne može reprodukovati

na digitalnom rendereru medija uz korišćenje DLNA™ tehnologije.

99

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikazivanje fotografija ili video zapisa sa uređaja na DMR uređaju

1

Uverite se da ste ispravno podesili DMR uređaj i da je on povezan sa istom Wi-Fi®

mrežom kao vaš uređaj.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Pronađite i tapnite na

Album.

4

Pretražite i otvorite fotografije ili video zapise koje želite da prikažete.

5

Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, zatim tapnite na i
izaberite DMR uređaj sa kojim želite da delite sadržaj. Izabrani sadržaj počinje da

se reprodukuje hronološki na uređaju koji izaberete.

6

Da biste prekinuli vezu sa DMR uređajem, tapnite na i izaberite

Prekini vezu.

Datoteka prestaje da se reprodukuje na DMR uređaju, ali nastavlja da se

reprodukuje na vašem uređaju.

Takođe, možete da delite video zapis iz aplikacije „Filmovi“ na uređaju ako tapnete na video
zapis, a zatim tapnete na

.

Reprodukovanje muzičke numere sa vašeg uređaja na DMR uređaju

1

Uverite se da ste ispravno podesili DMR uređaj i da je on povezan sa istom Wi-Fi®

mrežom kao vaš uređaj.

2

Iz prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Izaberite kategoriju muzike i potražite numeru koju želite da delite, a zatim tapnite

na nju.

4

Tapnite na i izaberite DMR uređaj sa kojim želite da delite sadržaj. Numera se
automatski reprodukuje na uređaju koji izaberete.

5

Da biste prekinuli vezu sa DMR uređajem, tapnite na i izaberite svoj uređaj.

Numera prestaje da se reprodukuje na DMR uređaju, ali nastavlja da se

reprodukuje na vašem uređaju.