Sony Xperia E4g - Liste pesama

background image

Liste pesama

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® možete da napravite sopstvene liste pesama

od muzike sačuvane na uređaju.

Pravljenje sopstvenih lista pesama

1

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® dodirnite i zadržite ime albuma ili

pesme koje želite da dodate na listu pesama.

2

U meniju koji se otvara dodirnite stavke

Dodaj u... > Napravi novu listu pesama.

3

Unesite ime za listu pesama i dodirnite dugme

OK.

Možete i da dodirnete omot albuma, a zatim stavku da biste napravili novu listu pesama.

Reprodukovanje sopstvenih lista pesama

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Walkman®, a zatim tapnite na

Liste

pesama.

2

U okviru

Liste pesama izaberite listu pesama koju želite da otvorite.

3

Ako želite da reprodukujete sve pesme, tapnite na

Nasumice reprod. sve.

Dodavanje pesama na listu pesama

1

Sa početnog ekrana aplikacije Walkman® potražite pesmu ili album koje želite da

dodate na listu pesama.

2

Dodirnite i zadržite naslov pesme ili albuma, a zatim dodirnite stavku

Dodaj u....

3

Dodirnite ime liste pesama na koju želite da dodate album ili pesmu. Album ili

numera se dodaju na listu pesama.

69

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uklanjanje pesme sa liste pesama

1

Na listi pesama dodirnite i zadržite naslov pesme koju želite da izbrišete.

2

Dodirnite stavku

Brisanje sa liste pesama.

Možda nećete moći da izbrišete pesmu koja je sačuvana na memorijskoj kartici ili u internoj

memoriji uređaja.

Brisanje liste pesama

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Walkman®, a zatim tapnite na

Liste

pesama.

2

Dodirnite i držite listu pesama koju želite da izbrišete.

3

Tapnite na

Izbriši.

4

Ponovo tapnite na dugme

Izbriši za potvrdu.

Ne možete da brišete pametne liste pesama.