Sony Xperia E4g - Prepoznavanje muzike pomoću aplikacije TrackID™

background image

Prepoznavanje muzike pomoću aplikacije TrackID™

Koristite uslugu TrackID™ za prepoznavanje muzike da biste identifikovali pesmu koju

čujete da se reprodukuje u okruženju. Jednostavno snimite kratak uzorak pesme i

dobićete informacije o izvođaču, naslovu i albumu u nekoliko sekundi. Možete da kupite

pesmu identifikovanu pomoću aplikacije TrackID™ i da prikazujete TrackID™ top liste

kako biste videli šta traže TrackID™ korisnici širom sveta. Da biste dobili najbolje

rezultate, koristite TrackID™ u tihom okruženju.

1

Prikaz TrackID™ opcija

2

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije TrackID™

3

Identifikujte muziku koju slušate

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima ili od strane

svih mreža i/ili mobilnih operatera u svim oblastima.

Identifikovanje muzike pomoću TrackID™ tehnologije

1

Na ekranu Početni ekran, dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite

TrackID™, a zatim držite uređaj blizu izvora muzike.

3

Dodirnite stavku . Ako usluga TrackID™ prepozna pesmu, rezultati se pojavljuju

na ekranu.

Da biste se vratili na početni ekran

TrackID™, dodirnite .

Meni početnog ekrana aplikacije TrackID™

Meni početnog ekrana aplikacije TrackID™ vam pruža pregled svih pesama koje ste

snimili i identifikovali pomoću usluge TrackID™. Odavde možete i da pogledate pesme

na osnovu trenutnih muzičkih top lista i istorije pretrage.

71

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Kreiranje TrackID™ profila na mreži

2

Otvaranje aplikacije TrackID™

3

Pregled istorije rezultata pretrage

4

Prikaz trenutnih muzičkih top lista

Prikazivanje informacija o izvođaču za pesmu

Kada aplikacija

TrackID™ prepozna pesmu, dodirnite stavku Inf. o izvođ..

Brisanje pesme iz istorije numera

1

Otvorite aplikaciju

TrackID™, a zatim dodirnite stavku Istorija.

2

Dodirnite i zadržite ime pesme koju želite da izbrišete, a zatim dodirnite

Izbriši.

72

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..