Sony Xperia E4g - Slušanje muzike

background image

Slušanje muzike

Koristite aplikaciju Walkman® da biste slušali omiljenu muziku i audio-knjige.

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Walkman®

2

Pretražite sve pesme sačuvane na uređaju

3

Pogledajte trenutni redosled reprodukovanja

4

Omot albuma (ako je dostupno)

5

Tapnite da biste otišli na prethodnu pesmu u redosledu reprodukovanja

Dodirnite i držite da biste premotali unazad u okviru trenutne pesme

6

Reprodukujte ili pauzirajte pesmu

7

Tapnite da biste otišli na sledeću pesmu u redosledu reprodukovanja

Dodirnite i držite da biste premotali unapred u okviru trenutne pesme

8

Nasumice reprodukujte pesme u trenutnom redosledu reprodukovanja

9

Ponavljajte pesme u trenutnom redosledu reprodukovanja

10 Indikator napretka – prevucite indikator ili tapnite duž linije za brzo premotavanje unapred ili unazad

11 Ukupno vreme trajanja trenutne pesme

12 Proteklo vreme trenutne pesme

67

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Početni ekran aplikacije Walkman®

1

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije Walkman®

2

Pomerite se nagore ili nadole da biste pogledali sadržaj

3

Reprodukujte pesmu pomoću aplikacije Walkman®

4

Vratite se na ekran Walkman® muzičkog plejera

Reprodukovanje pesme pomoću aplikacije Walkman®

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku

.

2

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno.

3

Izaberite kategoriju muzike.

4

Tapnite na pesmu da biste je reprodukovali.

Možda nećete moći da reprodukujete stavke zaštićene autorskim pravima. Proverite da li imate

potrebna prava za materijal koji nameravate da delite.

Pronalaženje informacija o pesmi na mreži

Dok se pesma reprodukuje u aplikaciji Walkman®, dodirnite dugme sa znakom

beskonačnosti

.

Dugme sa znakom beskonačnosti

vam pruža pristup resursima na mreži vezanim za

pesmu kao što su video zapisi u usluzi YouTube™, tekstovi pesama i informacije o izvođaču

na lokaciji Wikipedia.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka.

Umanjivanje aplikacije Walkman®

Dok se pesma reprodukuje, tapnite na stavku da biste otišli na Početni ekran.

Aplikacija Walkman® nastavlja sa reprodukcijom u pozadini.

Otvaranje aplikacije Walkman® kada reprodukuje sadržaj u pozadini

1

Dok se pesma reprodukuje u pozadini, tapnite na da biste otvorili prozor sa

nedavno korišćenim aplikacijama.

2

Tapnite na aplikaciju Walkman®.