Sony Xperia E4g - Vizualizator

background image

Vizualizator

Vizualizator dodaje vizuelne efekte pesmama pri reprodukciji. Efekti svake pesme se

zasnivaju na karakteristikama muzike. Na primer, oni se menjaju u odnosu na promene u

jačini, ritmu i nivou frekvencije muzike. Možete da promenite i temu pozadine.

Uključivanje funkcije Vizualizator

1

U aplikaciji Walkman® tapnite na .

2

Tapnite na

Vizualizator.

Tapnite na ekran da biste se prebacili u prikaz celog ekrana.

Menjanje teme pozadine

1

U aplikaciji Walkman® tapnite na .

2

Tapnite na

Vizualizator.

3

Tapnite na >

Tema i izaberite temu.

70

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..