Sony Xperia E4g - Zaštita SIM kartice

background image

Zaštita SIM kartice

Svaku SIM karticu koju koristite na uređaju možete zaključati i otključati pomoću PIN

(Personal Identity Number) koda. Kada je SIM kartica zaključana, pretplata povezana sa

karticom je zaštićena od zloupotrebe, što znači da treba da unesete PIN svaki put kada

pokrenete uređaj.
Ako PIN neispravno unesete više puta od maksimalno dozvoljenog broja pokušaja, vaša

SIM kartica će postati blokirana. U tom slučaju morate uneti PUK (Personal Unblocking

Key), a zatim i novi PIN. PIN i PUK dobijate od mrežnog operatera.

Podešavanje zaključavanja SIM kartice

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > Podešavanje

zaključav. SIM kartice.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Zaključav. SIM kartice.

4

Unesite PIN kôd SIM kartice i dodirnite dugme

U redu. Zaključavanje SIM kartice

je sada aktivno i svaki put kada ponovo pokrećete uređaj moraćete da unesete

ovu šifru.

Poništavanje zaključavanja SIM kartice

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > Podešavanje

zaključav. SIM kartice.

3

Uklonite oznaku iz polja za potvrdu

Zaključav. SIM kartice.

4

Unesite PIN kôd SIM kartice i dodirnite dugme

U redu.

Promena PIN kôda SIM kartice

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > Podešavanje

zaključav. SIM kartice.

3

Dodirnite stavku

Promeni SIM PIN.

4

Unesite PIN stare SIM kartice i dodirnite

U redu.

5

Unesite PIN nove SIM kartice i dodirnite

U redu.

6

Ponovo otkucajte PIN nove SIM kartice i dodirnite

U redu.

36

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otključavanje blokirane SIM kartice pomoću PUK koda

1

Unesite PUK kôd i dodirnite stavku

.

2

Unesite novi PIN kôd i dodirnite stavku

.

3

Ponovo unesite novi PIN kôd i dodirnite stavku

.

Ako unesete netačan PUK kôd previše puta, morate da se obratite mrežnom operateru kako

biste dobili novu SIM karticu.