Sony Xperia E4g - Zvuk, zvuk zvona i jačina zvuka

background image

Zvuk, zvuk zvona i jačina zvuka

Jačinu zvuka zvona za dolazne pozive i obaveštenja možete prilagoditi kao i za

reprodukovanje muzike i video zapisa. Na primer, možete i da postavite uređaj u nečujni

režim tako da ne zvoni kada ste na sastanku.

Prilagođavanje nivoa jačine zvuka

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk > Jačine zvuka.

3

Prevucite klizače jačine zvuka na željene pozicije.

Možete i da pritisnete taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili nivoe jačine

zvuka zvona i reprodukcije medija čak i kad je ekran zaključan.

Postavljanje uređaja u režim vibracije

Pritisnite taster za jačinu zvuka dok se ne pojavi na statusnoj liniji.

Postavljanje uređaja u nečujni režim

1

Pritisnite taster za jačinu zvuka dok uređaj ne počne da vibrira i pojavi se na

statusnoj traci.

2

Ponovo pritisnite taster za jačinu zvuka nadole. se prikazuje na statusnoj liniji.

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore da biste izašli iz nečujnog režima.

Podešavanje režima vibracije i režima zvona na uređaju

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk.

3

Označite okvir za izbor

Vibriraj prilikom zvonjenja.

35

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje zvuka zvona

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk > Zvuk zvona na telefonu.

3

Izaberite opciju sa liste ili tapnite na da biste izabrali muzičku datoteku

sačuvanu na uređaju.

4

Za potvrdu tapnite na

Gotovo.

Izbor zvuka obaveštenja

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk > Zvuk obaveštenja.

3

Izaberite opciju sa liste ili dodirnite da biste izabrali muzičku datoteku sačuvanu

na uređaju.

4

Za potvrdu dodirnite stavku

Gotovo.

Neke aplikacije imaju sopstvene specifične zvukove obaveštenja koje možete da izaberete iz

podešavanja aplikacije.

Omogućavanje tonova pri dodiru

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk.

3

Označite

Tonovi pri dodiru na tastature i Zvuci pri dodiru polje za potvrdu.