Sony Xperia E4g - Upravljanje baterijom i napajanjem

background image

Upravljanje baterijom i napajanjem

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Možete pratiti potrošnju energije baterije i videti koje

aplikacije koriste najviše energije. Možete da uklonite ili ograničite aplikacije i aktivirate

različite režime uštede energije da biste efikasnije koristili bateriju. Takođe, možete da

vidite procenu preostalog vremena rada baterije i prilagodite podešavanja baterije, kako

biste poboljšali performanse i postigli da baterija traje duže.

Upravljanje potrošnjom baterije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem > Potrošnja energije

aplikacije. Pojavljuje se pregled koji prikazuje aplikacije koje imaju velike količine

razmenjenih podataka ili koje niste dugo koristili.

3

Pregledajte informacije a zatim uradite kako ste želeli, na primer, deinstalirajte

aplikaciju ili ograničite njeno korišćenje.

116

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz aplikacija koje najviše troše energiju baterije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem > Upotreba baterije.

Prikaz procenjenog vremena trajanja baterije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem.

Režimi uštede energije

Postoji nekoliko dostupnih režima uštede energije koje možete da koristite ako želite da

baterija duže traje:

STAMINA režim

Onemogućava Wi-Fi® i mobilnu vezu za prenos podataka kada je ekran

isključen i ograničava performanse hardvera. Kada ovaj režim stupi na snagu, na
statusnoj traci se pojavljuje .

Ultra STAMINA režim

Ograničava funkcionalnost uređaja na osnovne zadatke, kao što je upućivanje
telefonskih poziva i slanje SMS poruka. Kada se ovaj režim aktivira,

se

pojavljuje na statusnoj traci.

Režim baterije na izmaku Menja ponašanje uređaja, na primer, tako da prilagodi postavku osvetljenosti i

dozvoljenog trajanja ekrana kada nivo baterije padne ispod određenog procenta.
Kada ovaj režim stupi na snagu, na statusnoj traci se pojavljuje

.

Wi-Fi veza zasn. na lok.

Podešava uređaj tako da aktivira Wi-Fi® funkciju samo kada se nađe u opsegu

sačuvane Wi-Fi® mreže.

Podaci pozad. na čekanju Optimizuje odlazni saobraćaj kada je ekran isključen tako što šalje podatke u

unapred definisanim intervalima.

Aktiviranje režima uštede energije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem .

3

Da biste aktivirali vaš željeni režim, prevucite odgovarajući klizač nadesno ili

označite odgovarajuće polje za potvrdu i potvrdite ga, ako je to potrebno.

4

Ako klizač ili polje za potvrdu nisu dostupni, tapnite na ime režima koji želite da

aktivirate, a zatim ga potvrdite, ako je to potrebno.

Pregled funkcije STAMINA režima

STAMINA režim ima nekoliko funkcija koje vam omogućavaju da optimizujete

performanse baterije:

Prošireni režim

pripravnosti

Sprečava aplikacije da koriste razmenu podataka tako što onemogućava Wi-Fi® i

mobilnu vezu za prenos podataka kada je ekran isključen. Neke aplikacije i usluge

možete izdvojiti tako da se ne pauziraju kada je ova funkcija aktivna.

STAMINA sat

Održava mrežne veze pauziranim u situacijama kada često pritiskate taster za

uključivanje i isključivanje da biste proverili vreme.

Prošireno korišćenje

Ograničava performanse hardvera kad koristite uređaj.

Aktiviranje funkcija STAMINA režima

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Upravljanje napajanjem , zatim

tapnite na stavku

STAMINA režim.

3

Aktivirajte STAMINA režim ako je deaktiviran.

4

Označite polja za potvrdu pored funkcija koje želite da aktivirate, a zatim tapnite na

Aktiviraj, ako se pojavi.

117

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izbor aplikacija za izvršavanje u STAMINA režimu

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Upravljanje napajanjem , zatim

tapnite na stavku

STAMINA režim.

3

Aktivirajte STAMINA režim ako je deaktiviran.

4

Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu

Prošireni režim pripravnosti, a

zatim tapnite na stavke

Aplikacije aktivne u stanju pripravnosti > Dodaj

aplikacije.

5

Pomerite levo ili desno da biste prikazali sve aplikacije i usluge, zatim označite

odgovarajuća polja za potvrdu za aplikacije koje želite da pokrenete.

6

Kada završite, tapnite na

Gotovo.