Sony Xperia E4g - Konferencijski pozivi

background image

Konferencijski pozivi

Uz konferencijski poziv ili poziv sa više učesnika, možete imati zajednički razgovor sa dve

ili više osoba.

Za detalje o broju učesnika koje možete dodati konferencijskom pozivu obratite se svom

mrežnom operateru.

Kreiranje konferencijskog poziva

1

U toku poziva tapnite na .

2

Birajte broj drugog učesnika i tapnite na . Prvi učesnik se stavlja na čekanje.

3

Tapnite na da biste drugog učesnika dodali u konferencijski poziv.

4

Ponovite korake od 1 do 3 da biste dodali još učesnika u poziv.

Vođenje privatnog razgovora sa učesnikom u konferencijskom pozivu

1

Tokom konferencijskog poziva dodirnite

Upravljaj.

2

Dodirnite broj telefona učesnika sa kojim želite da obavite privatni razgovor.

3

Da biste završili privatni razgovor i vratili se na konferencijski poziv, dodirnite .

51

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uklanjanje učesnika iz konferencijskog poziva

1

Tokom konferencijskog poziva dodirnite

Upravljaj.

2

Dodirnite pored učesnika kog želite da uklonite.

Završavanje konferencijskog poziva

Tokom konferencijskog poziva, tapnite na

Završi konferencijski poziv.