Sony Xperia E4g - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem broja telefona, dodirivanjem broja sačuvanog na

spisku kontakata ili dodirivanjem broja telefona u prikazu evidencije poziva. Takođe

možete da koristite funkciju pametnog pozivanja za brzo pronalaženje brojeva sa spiska

kontakata i evidencije poziva. Da biste uputili video poziv, možete da koristite aplikaciju

za brzu razmenu poruka i video ćaskanje Hangouts™ na uređaju. Pogledajte temu

Brza

razmena poruka i video ćaskanje

na stranici 61 .

1

Otvaranje spiska kontakata

2

Prikaz stavki evidencije poziva

3

Prikaz omiljenih kontakata

4

Prikaz svih grupa kontakata sačuvanih na uređaju

5

Brisanje broja

6

Numerička tastatura

7

Prikaz više opcija

8

Dugme za pozivanje

9

Sakrivanje ili prikazivanje tastature telefona

Upućivanje poziva biranjem

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Telefon.

3

Unesite broj primaoca i tapnite na .

Pozivanje pomoću „pametnog" biranja

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Telefon.

3

Koristite numeričku tastaturu za unos slova ili brojeva koji odgovaraju kontaktu kog

želite da pozovete. Pri unosu svakog slova ili broja pojavljuje se lista mogućih

stavki.

4

Tapnite na kontakt kog želite da pozovete.

46

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Upućivanje međunarodnog poziva

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Telefon.

3

Dodirnite i zadržite broj 0 dok se ne pojavi znak „+“.

4

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez prve 0) i broj telefona, zatim

tapnite na .

Dodavanje broja za direktno pozivanje na početni ekran

1

Dodirnite i držite praznu oblast na Početni ekran dok uređaj ne počne da vibrira i

pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U meniju za prilagođavanje tapnite na

Aplikacije > Prečice.

3

Pomerajte se na listi aplikacija i izaberite

Direktno biranje.

4

Izaberite kontakt i broj koje želite da koristite kao broj za direktno pozivanje.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

Možete izabrati da prikažete ili sakrijete svoj broj telefona na uređajima primalaca poziva

kada ih zovete.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Dodatne postavke > ID

pozivaoca.