Sony Xperia E4g - Uključivanje uređaja po prvi put

background image

Uključivanje uređaja po prvi put

Kada prvi put pokrenete uređaj, otvara se uputstvo za podešavanje kako bi vam

pomoglo da konfigurišete osnovna podešavanja, prijavite se na naloge na mreži i

personalizujete uređaj. Na primer, ako imate Sony Entertainment Network nalog, ovde se

možete prijaviti na njega i odmah obaviti podešavanje.

Uputstvu za podešavanje možete pristupiti i kasnije iz menija „Podešavanja“.

Uključivanje uređaja

Uverite se da se baterija punila najmanje 30 minuta pre nego što uređaj uključite po prvi put.

9

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Pritisnite i držite taster za napajanje dok telefon ne zavibrira.

2

Unesite PIN za SIM karticu kada se to od vas bude zahtevalo, a zatim tapnite na

stavku

.

3

Pričekajte da se uređaj pokrene.

PIN broj SIM kartice dobijate od mrežnog operatera, ali ga kasnije možete promeniti u meniju

„Podešavanja“. Da biste ispravili grešku koju ste napravili pri unosu PIN-a za SIM karticu,

tapnite na stavku

.

Isključivanje uređaja

1

Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje dok se ne otvori meni sa

opcijama.

2

U meniju sa opcijama tapnite na

Isključi.

3

Tapnite na

OK.

Isključivanje uređaja će možda potrajati.