Sony Xperia E4g - Čitanje i slanje poruka

background image

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija za razmenu poruka prikazuje poruke kao razgovore, što znači da su sve

poruke poslate određenoj osobi i primljene od nje grupisane zajedno. Da biste slali

multimedijalne poruke, potrebno je da imate ispravna MMS podešavanja na uređaju.

Pogledajte

Podešavanja za Internet i MMS

na strani 27 .

Broj znakova koji možete poslati u jednoj tekstualnoj poruci se razlikuje u zavisnosti od

operatera i jezika koji koristite. Maksimalna veličina multimedijalne poruke, koja uključuje

veličinu dodatih datoteka medija, takođe zavisi od operatera. Kontaktirajte operatera mreže za

više informacija.

1

Vratite se na listu razgovora

2

Pozovite pošiljaoca poruke

3

Opcije prikaza

4

Primljene i poslate poruke

5

Dugme „Pošalji“

6

Dodavanje priloga

7

Priložite lokaciju

8

Priložite ručno napisanu belešku ili ručno nacrtanu sliku

9

Snimite fotografiju i priložite je

10 Priložite fotografiju sačuvanu na uređaju

11 Tekstualno polje

Pravljenje i slanje poruke

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku , zatim pronađite i dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku .

3

Unesite ime ili broj telefona primaoca ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali

o primaocu, a zatim ga izaberite sa liste koja se pojavi. Ako primalac nije na listi

kontakata, ručno unesite njegov broj.

4

Dodirnite stavku

Napišite e-poruku i unesite tekst poruke.

5

Ako želite da dodate prilog, dodirnite stavku i izaberite opciju.

6

Da biste poslali poruku, dodirnite stavku

Pošalji.

Ako izađete iz poruke pre nego što je pošaljete, biće sačuvana kao nedovršena. Razgovor će

biti označen rečju

Radna verzija:.

59

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Čitanje primljene poruke

1

Sa Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Dodirnite željeni razgovor.

3

Ako poruka još uvek nije preuzeta, dodirnite i zadržite poruku, a zatim dodirnite

stavku

Preuzmi poruku.

Sve primljene poruke se podrazumevano čuvaju u memoriji uređaja.

Odgovaranje na poruku

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji sadrži poruku.

3

Unesite odgovor i tapnite na

Pošalji.

Prosleđivanje poruke

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , zatim pronađite i dodirnite .

2

Dodirnite razgovor koji sadrži poruku koju želite da prosledite.

3

Dodirnite i zadržite poruku koju želite da prosledite, a zatim dodirnite stavku

Prosledi poruku.

4

Unesite ime ili broj telefona primaoca ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali

o primaocu, a zatim ga izaberite sa liste koja se pojavi. Ako primalac nije na listi

kontakata, ručno unesite njegov broj.

5

Uredite poruku ako je potrebno, a zatim dodirnite dugme

Pošalji.

Čuvanje datoteke primljene u okviru poruke

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji želite da otvorite.

3

Ako poruka još uvek nije preuzeta, tapnite i zadržite poruku, a zatim tapnite na

Preuzmi poruku.

4

Dodirnite i zadržite datoteku koju želite da sačuvate, a zatim izaberite željenu

opciju.