Sony Xperia E4g - Sadržaj

background image

Sadržaj

Prvi koraci...................................................................................... 6

O ovom uputstvu za upotrebu.............................................................6
Pregled uređaja...................................................................................6
Sklop.................................................................................................. 7
Zaštita ekrana..................................................................................... 9
Uključivanje uređaja po prvi put...........................................................9
Zašto mi je potreban Google™ nalog?.............................................. 10
Punjenje uređaja................................................................................10

Učenje osnovnih stvari................................................................. 12

Korišćenje dodirnog ekrana...............................................................12
Zaključavanje i otključavanje ekrana.................................................. 14
Početni ekran....................................................................................14
Ekran aplikacija................................................................................. 16
Kretanje po aplikacijama................................................................... 17
Male aplikacije...................................................................................18
Vidžeti............................................................................................... 19
Prečice i fascikle................................................................................19
Pozadina i teme................................................................................ 20
Pravljenje snimka ekrana................................................................... 21
Status i obaveštenja.......................................................................... 21
Ikone na statusnoj liniji.......................................................................22
Pregled aplikacija.............................................................................. 24

Preuzimanje aplikacija..................................................................26

Preuzimanje aplikacija sa usluge Google Play™................................ 26
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................... 26

Internet i mreže............................................................................ 27

Pretraživanje veba............................................................................. 27
Podešavanja za Internet i MMS ........................................................ 27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Deljenje mobilne veze za prenos podataka........................................ 30
Kontrolisanje upotrebe podataka.......................................................30
Izbor mobilnih mreža......................................................................... 31
Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi).....................................................32

Sinhronizovanje podataka na uređaju..........................................33

Sinhronizacija sa nalozima na mreži...................................................33
Sinhronizovanje sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®...... 33

Osnovna podešavanja..................................................................35

Pristupanje podešavanjima................................................................35
Zvuk, zvuk zvona i jačina zvuka......................................................... 35

2

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Zaštita SIM kartice ........................................................................... 36
Podešavanja ekrana..........................................................................37
Daydream......................................................................................... 37
Zaključavanje ekrana......................................................................... 38
Podešavanja jezika............................................................................39
Datum i vreme...................................................................................40
Poboljšanje izlaznog zvuka................................................................ 40

Kucanje teksta..............................................................................42

Tastatura na ekranu.......................................................................... 42
Tastatura telefona............................................................................. 43
Unos teksta pomoću glasovnog unosa............................................. 44
Uređivanje teksta.............................................................................. 44
Personalizovanje Xperia tastature...................................................... 45

Pozivanje...................................................................................... 46

Upućivanje poziva............................................................................. 46
Primanje poziva.................................................................................47
Tekući pozivi..................................................................................... 49
Korišćenje evidencije poziva.............................................................. 49
Prosleđivanje poziva..........................................................................50
Ograničavanje poziva........................................................................ 50
Višestruki pozivi.................................................................................51
Konferencijski pozivi.......................................................................... 51
Govorna pošta.................................................................................. 52
Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima................................................52

Kontakti ....................................................................................... 53

Prenos kontakata.............................................................................. 53
Pretraživanje i pregledanje kontakata.................................................54
Dodavanje i uređivanje kontakata...................................................... 55
Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim
slučajevima....................................................................................... 56
Omiljeni kontakti i grupe.................................................................... 57
Slanje informacija o kontaktu.............................................................58
Izbegavanje dupliranja stavki u aplikaciji „Kontakti“............................ 58
Pravljenje rezervne kopije kontakata.................................................. 58

Razmena poruka i ćaskanje......................................................... 59

Čitanje i slanje poruka....................................................................... 59
Organizacija poruka.......................................................................... 60
Pozivanje iz poruke........................................................................... 61
Podešavanja za razmenu poruka.......................................................61
Brza razmena poruka i video ćaskanje.............................................. 61

E-pošta.........................................................................................62

Podešavanje e-pošte........................................................................ 62

3

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Slanje i prijem e-poruka.....................................................................62
Okno za pregled e-pošte...................................................................63
Organizacija e-poruka....................................................................... 64
Podešavanja za nalog e-pošte.......................................................... 65
Gmail™.............................................................................................65

Muzika ......................................................................................... 67

Prenos muzike na uređaj ..................................................................67
Slušanje muzike................................................................................ 67
Meni početnog ekrana aplikacije Walkman®..................................... 68
Liste pesama.................................................................................... 69
Deljenje muzike................................................................................. 70
Poboljšavanje zvuka.......................................................................... 70
Vizualizator .......................................................................................70
Prepoznavanje muzike pomoću aplikacije TrackID™......................... 71

FM radio....................................................................................... 73

Slušanje radija................................................................................... 73
Omiljene radio stanice....................................................................... 74
Podešavanja zvuka........................................................................... 74

Kamera......................................................................................... 75

Snimanje fotografija i video zapisa..................................................... 75
Prepoznavanje lica............................................................................ 76
Korišćenje Smile Shutter™ tehnologije za snimanje osmeha..............76
Dodavanje geografske pozicije fotografijama..................................... 77
Opšte postavke za kameru................................................................77
Podešavanja fotoaparata...................................................................81
Podešavanja video-kamere............................................................... 84

Fotografije i video zapisi u Albumu.............................................. 88

Prikazivanje fotografija i video zapisa................................................. 88
Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima........................... 89
Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“..................... 90
Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Pravljenje filmova“..........91
Skrivanje fotografija i video zapisa..................................................... 91
Meni početnog ekrana aplikacije Album............................................ 92
Gledanje fotografija na mapi.............................................................. 93

Video zapisi.................................................................................. 95

Gledanje video zapisa u aplikaciji „Filmovi“........................................ 95
Prenos video sadržaja na uređaj .......................................................96
Upravljanje video sadržajem.............................................................. 96

Mogućnost povezivanja............................................................... 97

Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru............................97
Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima............................... 97
Bluetooth® bežična tehnologija.......................................................100

4

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pametne aplikacije i funkcije koje štede vreme......................... 103

Upravljanje priborom i podešavanjima pomoću aplikacije Smart
Connect..........................................................................................103

Putovanja i mape........................................................................106

Korišćenje usluga lokacije................................................................106
Google Maps™ i navigacija............................................................. 106
Korišćenje razmene podataka na putovanjima.................................107
Režim rada u avionu........................................................................108

Kalendar i budilnik......................................................................109

Kalendar......................................................................................... 109
Alarm i sat.......................................................................................110

Podrška i održavanje..................................................................113

Podrška za uređaj........................................................................... 113
Alatke na računaru.......................................................................... 113
Ažuriranje uređaja............................................................................114
Pronalaženje izgubljenog uređaja ................................................... 115
Pronalaženje identifikacionog broja uređaja..................................... 116
Upravljanje baterijom i napajanjem...................................................116
Memorija i skladište.........................................................................118
Upravljanje datotekama korišćenjem računara.................................119
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja................................... 120
Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju................................... 122
Ponovno pokretanje i resetovanje uređaja....................................... 122
Recikliranje uređaja......................................................................... 124
Ograničenja usluga i funkcija........................................................... 124
Pravne informacije...........................................................................124

5

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..