Sony Xperia E4g - Sinhronizovanje sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinhronizovanje sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pomoću Microsoft Exchange ActiveSync naloga direktno sa uređaja možete da pristupite

poslovnim e-porukama, zakazanim obavezama u kalendaru i kontaktima. Nakon

podešavanja, informacije možete da pronađete u aplikacijama

E-pošta, Kalendar i

Kontakti.

Podešavanje EAS naloga za sinhronizaciju

1

Proverite da li imate podatke o domenu i serveru koje vam je dao administrator

mreže u preduzeću.

2

Na Početni ekran tapnite na stavku .

3

Tapnite na stavke

Podešavanja > Dodaj nalog > Exchange ActiveSync.

4

Unesite poslovnu e-adresu i lozinku.

5

Tapnite na

Dalje. Uređaj počinje da preuzima informacije naloga. Ako dođe do

otkazivanja, ručno unesite detalje o domenu i serveru za nalog, a zatim tapnite na

dugme

Dalje.

6

Tapnite na dugme

U redu da biste dozvolili poslovnom serveru da kontroliše

uređaj.

7

Izaberite koje podatke želite da sinhronizujete sa uređajem, kao što su kontakti i

unosi u kalendaru.

8

Ako želite, aktivirajte administrator uređaja da biste poslovnom serveru dozvolili da

kontroliše određene bezbednosne funkcije uređaja. Na primer, dozvolite

poslovnom serveru da podešava pravila za lozinke i šifrovanje skladišta.

9

Kada je podešavanje gotovo, unesite ime poslovnog naloga.

Kada na računaru promenite lozinku za prijavljivanje u EAS nalog, morate ponovo da se

prijavite u EAS nalog na uređaju.

33

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena postavki EAS naloga

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Tapnite na

E-pošta, a zatim na .

3

Tapnite na stavku

Podešavanja i izaberite EAS nalog, zatim promenite postavke

EAS naloga na željeni način.

Postavljanje intervala sinhronizacije za EAS nalog

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Tapnite na

E-pošta, a zatim tapnite na .

3

Tapnite na

Podešavanja i izaberite EAS nalog.

4

Tapnite na

Proverite učestalost > Proverite učestalost i izaberite opciju intervala.

Uklanjanje EAS naloga

1

Iz Početni ekran, tapnite na >

Podešavanja.

2

U okviru

Nalozi tapnite na Exchange ActiveSync, a zatim izaberite EAS nalog koji

želite da uklonite.

3

Tapnite na , a zatim na

Ukloni nalog.

4

Ponovo tapnite na dugme

Ukloni nalog za potvrdu.

34

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..