Sony Xperia E4g - Početni ekran

background image

Početni ekran

Početni ekran je polazna tačka za korišćenje uređaja. Sličan je radnoj površini na ekranu

računara. Početni ekran može imati najviše sedam okana, koja se pružaju izvan

standardne širine ekrana. Broj okana početnog ekrana predstavljen je nizom tačaka u

14

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

donjem delu početnog ekrana. Istaknuta tačka pokazuje okno na kom se trenutno

nalazite.

Prelazak na početni ekran

Pritisnite .

Pretraživanje početnog ekrana

Okna početnog ekrana

Početnom ekranu možete da dodate nova okna (maksimalno sedam okna) i da izbrišete

okna. Možete i podesiti okno koje želite da koristite kao glavno okno početnog ekrana.

Podešavanje okna za glavno okno početnog ekrana

1

Dodirnite i držite praznu oblast na vašem Početni ekran dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Lako udarite nalevo ili nadesno da biste potražili okno koje želite da podesite za

glavno okno početnog ekrana, a zatim tapnite na u gorenjm uglu okna.

15

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje okna na početni ekran

1

Dodirnite i držite praznu oblast na vašem Početni ekran dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno da biste pregledali okna, a zatim

tapnite na .

Brisanje okna sa početnog ekrana

1

Dodirnite i zadržite prazan deo Početni ekran dok uređaj ne počne da vibrira.

2

Lako udarite levo ili desno unutar okna koje želite da obrišete, a zatim tapnite na

.