Sony Xperia E4g - Pravljenje snimka ekrana

background image

Pravljenje snimka ekrana

Možete snimati fotografije bilo kog ekrana na vašem uređaju u vidu snimka ekrana.

Kreirani snimci ekrana se automatski snimaju u Album.

Pravljenje snimka ekrana

1

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi prozor sa

porukom.

2

Tapnite na

Snimak ekrana možete napraviti i ako istovremeno pritisnete taster za uključivanje/

isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka, i držite ih dok ne čujete „klik“.

Prikazivanje snimka ekrana

Prevucite statusnu liniju do kraja nadole, a zatim tapnite na snimak ekrana koji

želite da pogledate.

Snimke ekrana možete pogledati i otvaranjem aplikacije „Album“.