Sony Xperia E4g - Status i obaveštenja

background image

Status i obaveštenja

Ikone na statusnoj liniji vas obaveštavaju o događajima kao što su nove poruke i

obaveštenja kalendara, o radnjama koje su u toku kao što su preuzimanja datoteka i o

informacijama o statusu kao sto su nivo baterije i jačina signala. Statusnu liniju možete

povući na dole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i rukovali obaveštenjima. Ikone i

obaveštenja takođe možete da prilagodite tako što ćete izabrati koje sistemske ikone

treba da se prikazuju na statusnoj liniji i aplikacije kojima je dozvoljeno da šalju

obaveštenja.

21

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otvaranje ili zatvaranje table sa obaveštenjima

Preduzmite akciju u vezi sa obaveštenjem

Dodirnite obaveštenje.

Odbacivanje obaveštenja sa table za obaveštenja

Postavite prst na obaveštenje i lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno.

Brisanje svih obaveštenja sa table sa obaveštenjima

Dodirnite dugme

Obriši.

Svetlo obaveštenja

Svetlo obaveštenja vas obaveštava o statusu baterije i o nekim drugim događajima. Na

primer, treperavo belo svetlo znači da imate novu poruku ili propušten poziv.