Sony Xperia E4g - Zaključavanje i otključavanje ekrana

background image

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Kada je uređaj uključen, ali ga neko vreme ne koristite, ekran postaje taman kako bi se

sačuvala energija baterije i automatski se zaključava. To zaključavanje sprečava neželjene

radnje na dodirnom ekranu kada ga ne koristite. Kada kupite uređaj, već je podešeno

osnovno zaključavanje ekrana prevlačenjem. Drugim rečima, treba da prevučete nagore

ili nadole po ekranu da biste ga otključali. Kasnije možete da promenite podešavanja

bezbednosti i dodate druge vrste zaključavanja. Pogledajte odeljak

Zaključavanje ekrana

na stranici 38 .

Aktiviranje ekrana

Nakratko pritisnite taster .

Zaključavanje ekrana

Kada je ekran aktivan, brzo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .