Sony Xperia E4g - Gledanje video zapisa u aplikaciji „Filmovi“

background image

Gledanje video zapisa u aplikaciji „Filmovi“

Koristite aplikaciju „Filmovi“ za reprodukciju filmova i drugog video sadržaja koji ste

sačuvali ili preuzeli na uređaj. Aplikacija „Filmovi“ vam pomaže i da pribavite postere,

sažetke radnje, informacije o žanru i detalje o režiseru za svaki film. Možete i da

reprodukujete filmove na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu.

Neke video datoteke možda neće moći da se reprodukuju u aplikaciji „Filmovi“.

1

Prikazivanje opcija menija

2

Prikažite poslednji reprodukovani video zapis

3

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste pretražili sve preuzete i sačuvane video zapise

4

Tapnite za reprodukciju sačuvanih ili preuzetih datoteka video zapisa

5

Pomerite se nagore ili nadole da biste pogledali sadržaj

Reprodukcija video zapisa u aplikaciji Filmovi

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku

Filmovi.

2

Pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete. Ako video nije prikazan na

ekranu, prevucite nadesno levu ivicu ekrana da biste otvorili meni početnog ekrana

aplikacije „Filmovi“, zatim nađite i dodirnite video koji želite da reprodukujete.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, tapnite na ekran.

4

Da biste pauzirali reprodukciju, tapnite na . Da biste nastavili reprodukovanje,

tapnite na .

5

Da biste premotali unazad, prevucite marker trake napretka nalevo. Da biste

premotali unapred, prevucite marker trake napretka nadesno.

Reprodukovanje video zapisa na spoljnom uređaju

1

Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali sve kontrole.

2

Tapnite na >

Throw.

3

Izaberite spoljni uređaj na kom treba da se reprodukuje video. Ako nije dostupan

nijedan spoljni uređaj, pratite uputstva na ekranu da biste ga dodali.

Promena postavki u aplikaciji Filmovi

1

Sa Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Filmovi.

2

Tapnite na >

Podešavanja, a zatim promenite podešavanja po želji.

95

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena podešavanja zvuka tokom reprodukcije video zapisa

1

Dok se video zapis reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja zvuka.

3

Označite polja za potvrdu za podešavanja zvuka koja želite aktivirati.

4

Kada završite, tapnite na

OK.

Deljenje video zapisa

1

Kada se reprodukuje video zapis sačuvan pod Filmovi ili TV serije, tapnite na , a

zatim tapnite na

Deli.

2

Tapnite na aplikaciju koju želite da koristite za deljenje izabranog video zapisa, a

zatim sledite potrebne korake da biste ga poslali.