Sony Xperia E4g - Upravljanje video sadržajem

background image

Upravljanje video sadržajem

Ručno pribavljanje informacija o filmu

1

Proverite da li vaš uređaj ima aktivnu vezu za prenos podataka.

2

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku

Filmovi.

3

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni početnog ekrana

aplikacije „Filmovi“, zatim potražite različite kategorije i video datoteku za koju

želite da pribavite informacije.

4

Tapnite i zadržite sličicu video zapisa, a zatim tapnite na

Traženje informacija.

5

U polje za pretragu unesite ključne reči za video zapis, a zatim tapnite na taster za

potvrdu na tastaturi. Svi rezultati su prikazani na listi.

6

Izaberite rezultat pretrage, a zatim tapnite na

Gotovo. Započinje preuzimanje

informacija.

Informacije o novim dodatim video zapisima možete dobiti automatski svaki put kada se

aplikacija Filmovi otvori ako potvrdite izbor u polju za potvrdu

Preuzmi detalje videa u okviru

„Podešavanja“.

Ako preuzete informacije nisu tačne, pretražite ponovo koristeći različite ključne reči.

Brisanje informacija o video zapisu

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku

Filmovi.

2

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorli meni početnog ekrana

aplikacije „Filmovi“, zatim potražite različite kategorije i video datoteku koju želite

da uredite.

3

Tapnite i zadržite sličicu video zapisa, a zatim tapnite na

Brisanje informacija.

Brisanje video zapisa

1

Sa početnog ekrana tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Filmovi.

2

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni početnog ekrana

aplikacije „Filmovi“, zatim potražite različite kategorije i video datoteku koju želite

da uredite.

3

Dodirnite i držite sličicu video zapisa, a zatim u listi koja se pojavljuje tapnite na

Izbriši.

4

Ponovo tapnite na dugme

Izbriši za potvrdu.

96

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..