Sony Xperia E4g - Alarm jeung jam

background image

Alarm jeung jam

Anjeun bisa nyetel hiji atawa sababaraha hiji alarm jeung make sora naon wae anu

disimpen dinu alat anjeun pikeun jadi sinyal alarm. Alarm moal disada sanajan alat Anjeun

keur pareum. Tapi alarm eta bakal disada basa alat Anjeun diatur ka modeu rehe.
Pormat waktos alarm nu dipintonkeun sami sareng pormat nu Anjeun pilih kanggo

setelan waktos umum, contona, 12-jam atawa 24-jam.

1

Akses layar utama alarm

2

Tempo jam dunya jeung saluyukeun setelana

3

Akes pungsi stopwatch

4

Akes pungsi pangatur waktu

110

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

5

Buka setelan tanggal jeung waktu pikeun jam

6

Ngahurungkeun jeung mareuman alarm

7

Tempo pilihan

8

Tambah alarm anyar

Pikeun nyetel alarm anyar

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Alarm & jam.

3

Ketok .

4

Ketok

Waktu tur saluyukeun waktos ku cara ngagulung ka luhur jeung ka handap.

5

Ketok

Setel.

6

Upami hoyong, edit setelan alarm sejenna.

7

Ketok

Rengse.

Pikeun snooze alarm basa keur disada

Ketok

Snooze.

Mareuman alarm lamun disada

Sered ka katuhu.

Jang mareuman alarm nu geus di-snooze, Anjeun bisa nyered bar status jang muka Panel

bewara terus ketok .

Pikeun ngedit alarm nu ayeuna

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Robah nu perlu dirobah.

3

Ketok

Rengse.

Ngahurungkeun atanapi mareuman alarm

Buka aplikasi Alarm & jam, teras sered geseran di sabeulah alarm kana posisi

hurung atanapi pareum.

Pikeun mupus hiji alarm

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras toél jeung tahan alarm nu bade dipupus.

2

Ketok

Pupus alarm, teras ketok Sumuhun.

Pikeun nyetel sora kanggo alarm

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Ketok

Sora alarm teras pilih pilihan, atawa ketok pikeun milih tina payil musik

anjeun.

3

Ketok

Rengse dua kali.

Pikeun nyetel hiji alarm nu ngulang deui

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Ketok

Ulang.

3

Cirian kotak cek kanggo poe nu dipikahoyong, terus ketok

OK.

4

Ketok

Rengse.

Ngaktipkeun pungsi geter kanggo alarm

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Cirian kotak centang

Geter.

3

Ketok

Rengse.

Nyetel alarm jang nyora sawaktos alat dina modeu jempe

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Cirian kotak centang

Alarm dina mod. jempe, teras ketok Rengse.

111

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.