Sony Xperia E4g - Almenak

background image

Almenak sareng jam alarm

Almenak

Pake aplikasi Almenak pikeun ngatur jadwal waktu Anjeun. Upami Anjeun tos asup tur

tos nyaluyukeun alat Anjeun ka hiji atawa sababaraha akun online nu gaduh almenak,

misalna, akun Google™ atawa Xperia™ Anjeun ka akun Facebook, acara almenak ti

akun-akun ieu oge nembongan di aplikasi Almenak. Anjeun bisa milih almenak mana nu

hayang dihijikeun kana panempoan Almenak gabungan.
Waktos waktuna pasini eta geus datang, alat Anjeun muterkeun hiji sora bewara pikeun

ngingetkeun Anjeun. Oge, nembongan dina bar status.

1

Pilih jinis panempoan sareng almenak nu ku Anjeun hoyong ditempo

2

Mulang ka tanggal ayeuna

3

Akses setelan jeung pilihan sejen

4

Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak leuwih gancang

5

Kaping nu dipilih

6

Agenda pikeun poe nu dipilih

7

Tambah acara almenak

Nyieun kajadian almenak

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras ketok

Almenak.

2

Ketok .

3

Upami anjeun geus nyingkronkeun almenak jeung hiji atawa sababaraha akun,

pilih akun tempat anjeun hayang nambahkeun kajadian ieu. Upami anjeun ngan

hayang nambahkeun kajadian ieu ka alat anjeun, ketok

Kalender alat.

4

Tulis atawa pilih inpo nu dipikahayang teras tambah saderek ka kajadian eta.

5

Pikeun nyimpen teras ngirim undangan, ketok

Rengse.

Nempo kajadian almenak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok

Almenak.

2

Ketok kajadian nu Anjeun hoyong tempo.

Nempo leuwih ti hiji almenak

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok

Almenak.

2

Ketok , terus cirian kotak centang jang almenak nu ku Anjeun hoyong tingali.

Zoom panempoan almenak

Sawaktos

Minggu atawa Poe panempoan dipilih, ciwit layar pikeun nga-zoom in.

109

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Mintonkeun libur nasional di aplikasi Almenak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok

Almenak.

2

Ketok , teras ketok

Setelan.

3

Ketok

Pere nasional.

4

Pilih hiji pilihan, atawa sababaraha pilihan, terus ketok

OKE.

Mintonkeun milangkala di aplikasi Almenak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok

Almenak.

2

Ketok , teras ketok

Setelan.

3

Sered geseran di sisi

Milangkala ka katuhu.

4

Ketok

Milangkala, terus pilih grup kontak nu ku Anjeun hoyong dipintonkeun

milangkalana.

Pikeun mintonkeun ramalan cuaca di aplikasi Almenak

1

Tina Layar Utama, ketok , teras ketok

Almenak.

2

Ketok , teras ketok

Setelan.

3

Sered geseran di sisi

Ramalan cuaca ka katuhu.

4

Upami laden lokasi teu diaktipkeun, ketok

Lokasi imah, terus teangan dayeuh nu

ku Anjeun hayang ditambahkeun.

Kanggo inpo nu lain tentang kumaha cara ngaktipkeun laden lokasi, tingal

Make laden lokasi

di kaca 106 .

Ngarobah setelan ramalan cuaca di aplikasi Almenak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok

Almenak.

2

Ketok , teras ketok

Setelan.

3

Ketok

Ramalan cuaca.

4

Atur setelan sakumaha dipikahayang.