Sony Xperia E4g - Ngatur aksesori jeung setelan ku Smart Connect

background image

Ngatur aksesori jeung setelan ku Smart Connect

Pake aplikasi Smart Connect pikeun nyetel naon wae nu terjadi ka alat Anjeun basa

Anjeun keur nyambungkeun atawa megatkeun hiji aksesori. Contona, Anjeun bisa milih

jang terus ngahurungkeun aplikasi radio FM pas Anjeun nyambungkeun headset.
Anjeun tiasa oge make ngeset Smart Connect jang maca talatah teks nu asup. Atawa

Anjeun tiasa make aplikasi ieu pikeun nyetel tindakan husus atawa grup tindakan pikeun

ngajalankeun alat Anjeun dina waktu nu tangtu dina sapoe. Contona, pas Anjeun

nyambungkeun headset antara jam 7 jeung 9, Anjeun bisa milih:

Aplikasi Walkman® hurung.

Pangotektak web muka koran isuk.

Polumeu ngirining diatur ka geter.
Make Smart Connect, Anjeun bisa oge ngatur aksesori sapertos SmartTags jeung

SmartWatch. Tingal ka buku pituduh kanggo aksesori nu dimaksudkeun jang

menangkeun inpo nu leuwih wincik.

1

Ketok jang mintonkeun kabeh alat nu ditambahkeun

2

Tambahkeun alat atawa kajadian

3

Nempo pilihan menu

4

Ketok jang mintonkeun kabeh kajadian nu ditambahkeun

5

Ketok pikeun ngaktipkeun kajadian

6

Ketok pikeun nempo wincik kajadian

103

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyieun kajadian Smart Connect

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Lamun ieu pertama kalina anjeun muka Smart Connect, ketok

OK pikeun nutup

layar bubuka.

3

Dina tab

Acara, ketok .

4

Lamun ieu pertama kalina anjeun nyieun kajadian, ketok deui

OK pikeun nutup

layar bubuka.

5

Tambahkeun kondisi nu kumaha Anjeun hayang kajadian lumangsung. Kondisina

bisa jadi sambungan jeung aksesori, atawa interpal waktu husus, atawa dua-

duana.

6

Ketok jang neraskeun.

7

Tambahkeun naon nu ku Anjeun hayang kajadian pas Anjeun nyambungkeun

aksesori, jeung atur setelan sejen sakahayang.

8

Ketok jang neraskeun.

9

Jieun ngaran kajadian, teras ketok

Rengse.

Pikeun nambah aksesori Bluetooth®, Anjeun kudu nyapasangkeunana sareng alat Anjeun.

Pikeun ngedit kajadian Smart Connect

1

Mimiti aplikasi Smart Connect.

2

Di tab

Acara, ketok kajadian.

3

Lamun kajadian eta henteu aktip, sered geseran ka katuhu jang ngaktipkeun.

4

Ketok

Edit, terus saluyukeun setelan sakahayang.

Pikeun mupus hiji kajadian

1

Mimiti aplikasi Smart Connect.

2

Di tab

Acara, toel jeung tahan kajadian nu ku Anjeun hayang dipupus, terus ketok

Hapus acarat.

3

Ketok

Pupus pikeun ngonpirmasi.

Anjeun bisa oge muka kajadian nu ku Anjeun hayang dipupus, terus ketok >

Hapus acarat >

Pupus.

Pikeun ngeset Smart Connect jang maca talatah teks nu asup

1

Buka aplikasi Smart Connect.

2

Ketok , terus ketok

Setelan.

3

Cirian kotak centang di gigireun

Teks-ka-ngomong, terus konpirmasi aktipasi,

lamun dibutuhkeun.

Lamun pitur ieu hurung, kabeh talatah asup bakal bakal dibaca tarik. Jang ngajagi privasi

Anjeun, Anjeun bisa mareuman pitur ieu, contona, lamun Anjeun make alat ieu di tempat

umum.

Ngatur alat

Pake aplikasi Smart Connect pikeun ngatur runtuyan aksesori pinter nu tiasa

disambungkeun ka alat anjeun, di antarana SmartTag, SmartWatch jeung Smart Wireless

Headset pro ti Sony. Smart Connect ngundeur aplikasi naon wae nu diperlukeun, oge

manggihan aplikasi pihak katilu, upami sadia. Alat nu disambungkeun samemehna

ditempokeun dina daptar nu ngidinan anjeun meunangkeun inpormasi salengkepna

ngeunaan fitur unggal alat.

Pikeun nyapasangkeun jeung nyambungkeun aksesori

1

Mimiti aplikasi Smart Connect. Lamun ieu pertama kalina Anjeun muka Smart

Connect, ketok

OKE pikeun nutup layar bubuka.

2

Ketok

Alat, teras ketok .

3

Ketok

OKE pikeun ngamimitian neangan alat.

4

Dina daptar hasil paneangan, ketok ngaran alat nu hayang ditambahkeun ku

Anjeun.

104

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyaluyukeun setelan pikeun aksesori nu disambungkeun

1

Sapasangkeun jeung sambungkeun aksesori ka alat Anjeun.

2

Mimiti aplikasi Smart Connect.

3

Ketok

Aksesori,teras ketok ngaran aksesori nu nyambung.

4

Saluyukeun setelan nu dipikahayang.

105

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.