Sony Xperia E4g - Aplikasi leutik

background image

Aplikasi leutik

Aplikasi leutik nyaeta aplikasi miniatur nu hurung diluhureun palikasi sejenna di layar nu

sarua, jang ngaktipkeun multi-tasking. Contona, Anjeun bisa boga hiji kaca web nu

dibuka nu nembongkeun wincik nilai tuker artos teras muka aplikasi leutik Kalkulator di

17

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

luhureun na teras ngitung. Anjeun tiasa ngakses aplikasi leutik Anjeun tina bar paporit.

Jangan ngundeur aplikasi leutik sejenna, buka Google Play™.

Muka aplikasi leutik

1

Jang nembongkeun bar paporit, pencet .

2

Ketok aplikasi leutik nu ku Anjeun hoyong dibuka.

Anjeun tiasa muka sababaraha aplikasi leutik dina waktu nu sami.

Pikeun nutup aplikasi leutik

Ketok dina jandela aplikasi leutik.

Ngundeur aplikasi leutik

1

Tina bar paporit, ketok

, terus ketok jeung ketok .

2

Teangan aplikasi leutik nu hayang diundeur ku anjeun, teras turutan parentah

pikeun ngunderna tur ngarengsekeun pamasangan.

Pikeun mindahkeun aplikasi leutik

Basa aplikasi kecil dibuka, toel jeung tahan pojok kenca luhur aplikasi leutik eta,

teras pindahkeun ka lokasi nu dipikahoyong.

Pikeun ngaleutikan aplikasi leutik

Basa small app dibuka, toel jeung tahan pojok kenca luhur ti small app eta, teras

sered ka gigir katuhu atawa ka gigir handap layar.

Pikeun ngatur aplikasi leutik di bar paporit

Toel jeung tahan aplikasi leutik tur sered ka posisi nu dipikahayang.

Pikeun mupus aplikasi leutik ti bar paporit

1

Toel jeung tahan aplikasi leutik, terus sered ka .

2

Ketok

OKE.

Mulangkeun aplikasi leutik nu dipupus samemehna

1

Buka bar paporit, terus ketok

.

2

Toel jeung tahan aplikasi leutik nu ku Anjeun hoyong dipulangkeun, terus sered

kana bar paporit.

Pikeun nambah widget jadi aplikasi leutik

1

Jang nembongkeun bar paporit, pencet .

2

Ketok

> > .

3

Pilih widget.

4

Tulis ngaran kanggo widget, upami dipikahoyong, teras ketok

OKE.