Sony Xperia E4g - Ikon dina bar status.

background image

Ikon dina bar status.

Ikon status

Kakuatan sinyal

Taya sinyal

Roaming

LTE keur sadia

GPRS keur sadia

EDGE keur sadia

3G keur sadia

Jaringan data seluler sadia

Ngirim sareng ngundeur data LTE

Ngirim sareng ngundeur data GPRS

22

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngirim sareng ngundeur data EDGE

Ngirim sareng ngundeur data 3G

Ngirim jeung ngundeur data seluler

Status batre

Batre nuju dieusi

Modeu STAMINA diaktipkeun

Modeu batre lemah diaktipkeun

Modeu pesawat diaktipkeun

Pungsi Bluetooth® diaktipkeun

Kartu SIM teu acan diselapkeun

Mikropon dijempekeun

Speaker telepon dihurungkeun

Modeu rehe

Modeu geter

Alarm disetel

GPS diaktipkeun

Keur ngalakukeun singkronisasi

Masalah dina daptar-asup atawa singkronisasi

Gumantung kana propaider laden, jaringan jeung/atawa wewengkon, fungsi atawa ladenan

anu dinyatakeun ku sababaraha ikon dina daptar ieu tiasa wae teu sadia.

Jang ngatur ikon bar status

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Personalisasi > Ikon wagel status.

3

Cirian kotak centang jang ikon sistem nu Anjeun hoyong nembongan di bar

status.

Ikon bewara

Talatah teks atawa talatah multimedia anyar

Telepon lasut

Telepon lumangsung

Terusan telepon diaktipkeun.

Talatah suratsora anyar

Talatah surelek anyar

Sambungan Wi-Fi® diaktipkeun jeung data nuju dikirim

Ngundeur data

Munggah data

Data seluler dinon-aktipkeun

Apdet software sadia

23

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Apdet sistem sadia

Ngundeur apdet sistem

Ketok jang masang apdet sistem nu tos diundeur

Gambar layar dicandak

Talatah paguneman anyar Hangouts™ tos datang

Paguneman video jeung babaturan ngagunakeun aplikasi Hangouts™

Kagiatan almanak nu dipayun

Aplikasi leutik keur jalan

Smart Connect diaktipkeun

Lagu nuju diputer

Radio nuju diputer

Alat disambungkeun ka komputer via kabel USB

Panyimpenan internal tos pinuh 75%. Ketok jang nranssper data kana kartu

memori

Talatah panggeuing

Talatah salah

Bewara (teu dipintonkeun) salengkepna

Teu kabeh ikon nu bisa wae nembongan di alat Anjeun kadaptar di dieu. Ikon ieu ngan saukur

pituduh, jeung bisa wae aya parobahan nu teu aya wartos heula.

jang ngatur bewara

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Personalisasi > Atur bewara.

3

Cirian kotak centang jang aplikasi nu tiasa ngirim bewara.