Sony Xperia E4g - Latar tukang sareng tema

background image

Latar tukang sareng tema

Anjeun tiada ngaluyukeun Layar utama ka gaya nyalira make wallpaper sareng rupa-rupa

tema. Anjeun oge tiasa ngarobah wallpaper dina layar konci.

20

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngarobah wallpaper Layar Utama anjeun

1

Colék teras hiji widang kosong di Layar Utama anjeun nepi ka alat ngageter.

2

Ketok

Wallpaper tur pilih hiji pilihan.

Nyetel tema

1

Colék teras hiji widang kosong di Layar Utama anjeun nepi ka alat ngageter.

2

Ketok

Tema.

3

Pilih hiji pilihan teras turutan pitunjuk dina alat Anjeun.

Sawaktos Anjeun ngarobah tema, latar tukang oge robah di sababaraha aplikasi.

Ngarobah wallpeper pikeun layar konci

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Personalisasi > Lock Screen.

3

Pilih hiji pilihan, teras turutan pitunjuk pikeun ngarobah wallpaper.