Sony Xperia E4g - Layar Utama

background image

Layar Utama

Layar Utama teh titik mimiti kanggo make alat Anjeun. Ieu teh jiga desktop dina layar

komputer. Layar Utama Anjeun tiasa gaduh nepi ka tujuh panel, langkung luas ti

pintonan layar biasa. Jumlah panel Layar Utama teh digambarkeun ku runtuyan titik-titik

di palih handap Layar Utama Titik nu disorot nempokeun panel tempat Anjeun aya

ayeuna.

14

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun pindah ka layar Utama

Pencet .

Ngotektak Layar Utama

Panel layar utama

Anjeun tiasa nambahkeun panel anyar ka layar urama (dugi ka maksimum tujuh panel)

jeung mupus panel. Anjeun oge tiasa nyetel panel nu ku anjeun hayang dipake minangka

panel layar Utama.

Pikeun nyetel hiji panel minangka panel Layar Utama

1

Toel jeung tahan wewengkon kosong dina Layar Utama Anjeun nepi ka alat

ngagater.

2

Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak panel nu Anjeun hayang

setel jadi panel Layar Utama Anjeun, teras ketok di pojok luhur panel eta.

Pikeun nambah jandela ka layar Utama Anjeun

1

Toel jeung tahan wewengkon kosong dina Layar Utama Anjeun nepi ka alat

ngagater.

2

Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak jandela eta, teras ketok .

15

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun mupus hiji jandela tina layar Utama

1

Toel jeung tahan wewengkon kosong dina Layar Utama Anjeun nepi ka alat

ngagater.

2

Sintreuk kenca atawa katuhu pikeun ngotektak jandela nu Anjeun hoyong pupus,

teras ketok .