Sony Xperia E4g - Nganggo layar rampa

background image

Nganggo layar rampa

Ngetok

Buka atau pilih item.

Cirian atawa buka tetengger kotak centang atawa pilihan.

Ngasupkeun teks make kibor di layar.

Noel jeung nahan

Mindahkeun item.

Ngaktipkeun menu husus item.

Ngaktipkeun modeu pamilihan, contona, pikeun milih sababaraha item tina daptar.

12

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyiwit jeung ngalegakeun

Leutikkeun atawa gedekeun kaca web, poto, atawa peta.

Ngusapkeun

Gulung ka luhur atawa ka handap daptar.

Gulung ka kenca atawa katuhu, contona, antara panel Layar Utama.

13

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyintreuk

Gulung gancang, contona, dina daptar atawa dina kaca web. Anjeun tiasa nyetop

gerakan ngagulung ku cara ngetok layar.