Sony Xperia E4g - Potong kompas jeung polder

background image

Potong kompas jeung polder

Pake potong kompas jeung polder pikeun ngatur aplikasi jeung nyieun Layar Utama

anjeun rapih.

19

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Akses aplikasi nu make potong kompas

2

Akses polder nu aya aplikasi

Pikeun nambah potong kompas aplikasi ka Layar Utama Anjeun

1

Toel jeung tahan wewengkon nu kosong di Layar Utama nepi ka alat ngegeter tur

menu kustomisasi nembongan.

2

Dina menu kustomisasi, ketok

Aplikasi.

3

Gulung ka daptar aplikasi tur pilih hiji aplikasi. Aplikasi nu dipilih ditambahkeun ka

Layar Utama.

Di lengkah 3, alternatipna Anjeun oge tiasa ngetok

Potong kompas teras milih aplikasi tina

daptar nu aya. Upami Anjeun make metodeu ieu pikeun nambahkeun potong kompas,

sababara aplikasi nu sadia ngidinan Anjeun pikeun nambahkeun pungsionalitas nu tangtu ka

potong kompas eta.

Pikeun mindahkeun hiji item dina layar Utama

Toel jeung tahan item nepi ka ngagedean tur alat ngageter, teras sered item eta

ka lokasi nu anyar.

Pikeun mupus hiji item tina layar Utama

Toel jeung tahan hiji item nepi ka ngagedean tur alat ngageter, terus sered item ka

di bagean luhur layar.

Pikeun nyieun polder ka layar Utama

Toel jeung tahan ikon aplikasi atawa potong kompas nepi ka ngagedean tur alat

ngageter, teras sered tur teundeun ikon eta ka luhureun ikon aplikasi atawa

potong kompas nu sejen.

Pikeun nambah item ka polder dina layar Utama

Toel jeung tahan hiji item nepi ka ngagedean tur alat ngageter, teras sered item

eta ka polder.

Pikeun ngaganti nami polder dina layar Utama

1

Ketok polder pikeun mukakeunana.

2

Ketok bar judul polder pikeun mintonkeun widang

Ngaran polder.

3

Tulis nami polder nu anyar tur ketok

Rengse.