Sony Xperia E4g - Widget

background image

Widget

Widget teh mangrupakeun aplikasi leutik nu tiasa dipake langsung ku anjeun di Layar

Utama. Widget oge gaduh pungsi minangka potong kompas. Contona, widget Cuaca

ngidinan anjeun nempo inpormasi cuaca dasar langsung di Layar Utama anjeun. Tapi

upami anjeun ngetok widget, aplikasi Cuaca lengkep kabuka. Anjeun tiasa ngundeur

widget tambahan ti Google Play™.

18

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nambah widget ka layar Utama

1

Toel jeung tahan wewengkon kosong dina Layar Utama Anjeun nepi ka alat eta

ngageter, teras ketok

Widget.

2

Panggihan tur ketok widget nu Anjeun hoyong tambah.

Pikeun ngatur ukuran hiji widget

1

Toel jeung tahan hiji widget nepi ka ngagedean tur alat ngageter, teras leupaskeun

widget eta. Upami widget tiasa diatur ukuranana, contona, widget Almenak, teras

pigura nu disorot sareng titik-titik pangaturan ukuran jadi nembongan.

2

Sered titik-titik eta ka jero atawa ka luar pikeun ngaleutikan atawa ngagedean

widget eta.

3

Pikeun mastikeun ukuran anyar widget eta, ketok di mana wae dina Layar Utama.

Pikeun mindahkeun widget

Toel jeung tahan widget nepi ka ngadegean jeung alat ngageter, teras sered ka

lokasi anyar.

Mupus widget

Toel jeung tahan widget nepi ka ngagedean tur alat ngageter, terus sered ka di

bagean luhur layar.