Sony Xperia E4g - Eusi

background image

Eusi

Ngamulai........................................................................................ 6

Tentang Buku pituduh ieu................................................................... 6
Langlangan alat...................................................................................6
Pamasangan.......................................................................................7
Perlindungan layar...............................................................................9
Ngahurungkeun alat Anjeun nu munggaran.........................................9
Kunaon abdi butuh akun Google™?................................................. 10
Ngeusi batre alat...............................................................................11

Diajar dasar-dasar........................................................................12

Nganggo layar rampa........................................................................12
Ngonci jeung muka konci layar..........................................................14
Layar Utama..................................................................................... 14
Layar aplikasi.................................................................................... 16
Aplikasi napigasi................................................................................17
Aplikasi leutik.................................................................................... 17
Widget.............................................................................................. 18
Potong kompas jeung polder............................................................ 19
Latar tukang sareng tema................................................................. 20
Nyandak potret layar......................................................................... 21
Status jeung bewara......................................................................... 21
Ikon dina bar status...........................................................................22
Langlangan aplikasi...........................................................................24

Ngundeur aplikasi........................................................................ 26

Ngundeur aplikasi ti Google Play™................................................... 26
Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen................................................ 26

Internet jeung jaringan..................................................................27

Ngotektak web..................................................................................27
Setelan Internet sareng MMS ........................................................... 27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Babagi koneksi data telepon seluler anjeun....................................... 30
Ngadalikeun pamakean data.............................................................31
Milih jaringan seluler.......................................................................... 32
Jaringan pribadi virtual (VPN).............................................................32

Nyingkronkeun data dina alat Anjeun.......................................... 33

Nyingkronkeun jeung akun online...................................................... 33
Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®................. 33

Setelan dasar............................................................................... 35

Ngakses setelan................................................................................35
Sora, rington jeung polumeu............................................................. 35

2

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Panangtayungan kartu SIM .............................................................. 36
Setélan layar..................................................................................... 37
Daydream......................................................................................... 37
Konci layar........................................................................................ 38
Basa tulisan...................................................................................... 39
Kaping jeung waktos.........................................................................40
Ningkatkeun kaluaran sora................................................................ 40

Ngetik teks................................................................................... 42

Kibor di layar..................................................................................... 42
Layar tombol.....................................................................................43
Nuliskeun teks make input sora.........................................................44
Ngedit teks....................................................................................... 44
Ngaluyukeun kibor Experia................................................................45

Nelepon........................................................................................ 46

Nelepon............................................................................................ 46
Nampa telepon................................................................................. 47
Telepon Lumangsung....................................................................... 49
Make log telepon.............................................................................. 49
Neraskeun sauran............................................................................. 50
Ngawatesan telepon......................................................................... 50
Sauran nu langkung ti hiji.................................................................. 51
Telepon konprensi.............................................................................51
Suratsora.......................................................................................... 52
Telepon darurat.................................................................................52

Kontak ......................................................................................... 53

Nransper kontak............................................................................... 53
Neangan jeung nempo kontak.......................................................... 54
Nambahkeun sareng ngedit kontak...................................................55
Nambahkeun inpormasi kontak medis jeung darurat......................... 56
Paporit sareng grup.......................................................................... 57
Ngirim inpo kontak............................................................................ 58
Ngahindarkeun panulisan ganda dina aplikasi Kontak....................... 58
Nyadangkeun kontak........................................................................ 58

Talatah jeung chat........................................................................60

Maca jeung ngirim talatah................................................................. 60
Ngatur talatah anjeun........................................................................ 61
Nelepon ti talatah.............................................................................. 62
Setelan talatah.................................................................................. 62
Talatah instan jeung chat video......................................................... 62

Surelek......................................................................................... 63

Nyetel surelek................................................................................... 63
Ngirim jeung nampa talatah surelek...................................................63

3

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Panel tilik surelek...............................................................................64
Ngatur talatah surelek anjeun............................................................ 65
Setelan akun surelek......................................................................... 65
Gmail™.............................................................................................66

Musik ...........................................................................................67

Nransperkeun musik ka alat Anjeun ................................................. 67
Ngadangukeun musik....................................................................... 67
Menu layar utama Walkman®........................................................... 68
Daptar puter......................................................................................69
Babagi musik.................................................................................... 70
Ningkatkeun sora.............................................................................. 70
Pangatur visual .................................................................................70
Mikawanoh musik make TrackID™................................................... 71

Radio FM......................................................................................73

Ngadangukeun radio.........................................................................73
Saluran radio paporit.........................................................................74
Setelan sora......................................................................................74

Kamera......................................................................................... 75

Nyandak poto sareng ngarekam video.............................................. 75
Deteksi beungeut.............................................................................. 76
Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri....................... 76
Nambahkeun posisi geograpis ka poto Anjeun..................................77
Setelan kamera umum...................................................................... 77
Setelan kamera poto......................................................................... 81
Setelan kamera video........................................................................84

Poto sareng video di Albeum....................................................... 88

Nempo poto sareng video.................................................................88
Babagi jeung ngatur poto sareng video............................................. 89
Ngedit poto make aplikasi editor Poto...............................................90
Ngedit video make aplikasi Movie Creator......................................... 91
Nyumputkeun poto sareng video...................................................... 91
Menu layar utama albeum................................................................. 92
Nempokeun poto Anjeun dina peta................................................... 93

Video............................................................................................ 95

Lalajo video dina aplikasi Pilem..........................................................95
Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun ........................................... 96
Ngatur eusi video.............................................................................. 96

Konektipitas................................................................................. 97

Ngaduplikasi layar alat anjeun kana TV teu nganggo kabel................ 97
Babagi eusi sareng alat DLNA Certified™..........................................97
Teknologi teu make kabel Bluetooth®.............................................100

4

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Aplikasi jeung pitur pinter nu bakal ngirit waktu Anjeun............ 103

Ngatur aksesori jeung setelan ku Smart Connect............................ 103

Lalampahan jeung peta..............................................................106

Make laden lokasi........................................................................... 106
Google Maps™ jeung napigasi........................................................106
Make patalimarga data bari iinditan................................................. 108
Modeu pesawat.............................................................................. 108

Almenak sareng jam alarm.........................................................109

Almenak..........................................................................................109
Alarm jeung jam.............................................................................. 110

Rojongan tur pamaliharaan........................................................ 112

Rojongan kanggo alat Anjeun..........................................................112
Tul komputer...................................................................................112
Ngapdet alat Anjeun........................................................................113
Neang alat nu leungit ..................................................................... 114
Milari nomer identipikasi alat anjeun................................................ 115
Batre sareng pangaturan daya........................................................ 115
Memori jeung panyimpenan............................................................ 117
Ngatur payil nganggo komputer...................................................... 118
Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi.......................................... 119
Ngajalankeun tes diagnosis di alat anjeun....................................... 121
Balikan deui tur nga-reset alat Anjeun............................................. 121
Ngadaur mulang alat Anjeun........................................................... 123
Watesan ladenan sareng fitur.......................................................... 123
Inpormasi hukum............................................................................ 123

5

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.