Sony Xperia E4g - Babagi koneksi data telepon seluler anjeun

background image

Babagi koneksi data telepon seluler anjeun

Anjeun tiasa babagi koneksi data seluler anjeun ka hiji komputer nganggo kabel USB.

Proses ieu disebut ngaranggitkeun USB. Anjeun oge tiasa babagi koneksi data alat

anjeun nepi ka dalapan alat sakaligus, kucara ngarobah alat anjeun jadi hotspot Wi-Fi®

portabel. Upami koneksi data seluler anjeun geus tiasa dibagikeun, alat nu ngabagikeun

tiasa make koneksi data alat anjeun, contona, pikeun ngotektak Internet, ngundeur

aplikasi, atawa ngirim jeung nampa surelek.

Anjeun bisa jadi kudu nyiapkeun komputer Anjeun pikeun nyieun koneksi jaringan liwat kabel

USB. Buka www.android.com/tether pikeun meunangkeun inpo nu panganyarna.

Pikeun babagi sambungan data make kabel USB

1

Nonaktipkeun sadaya sambungan kabel USB ka alat Anjeun.

2

Nganggo kabel USB nu disertakeun sareng alat Anjeun, sambungkeun alat ka

komputer.

3

Tina Layar Utama, ketok .

4

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Nranggitkeunt & hotspot port.

5

Cirian kotak centang

Ranggitan USB, teras ketok OKE upami dipenta.

dipitonkeun dina bar status sanggeus kasambung.

6

Pikeun ngeureunkeun babagi sambungan data, buka tetengger kotak centang

Ranggitan USB atawa pegatkeun sambungan kabel USB.

Anjeun teu tiasa babagi sambungan data alat Anjeun sareng kartu SD liwat kabel USB di

waktu nu sami.

Pikeun make alat Anjeun jadi hotspot Wi-Fi® portabel

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Nranggitkeunt & hotspot port.

3

Ketok

Setelan hotspot Wi-Fi portabel > Konpigurasikeun hotspot Wi-Fi.

4

Tulis inpo

Ngaran jaringan (SSID).

5

Pikeun milih jinis kaamanan, ketok widang

Kaamanan. Lamun disuhunkeun,

tuliskeun kecap akses.

6

Ketok

Simpen.

7

Ketok tur cirian kotak centang

Hotspot Wi-Fi Portabel.

8

Upami dipenta, ketok

OKE pikeun ngonpirmasi. nembongan di bar status basa

hotspot Wi-Fi® portabel aktip.

9

Pikeun ngeureunkeun babagi koneksi data Anjeun liwat Wi-Fi®, buka tetengger

kotak centang

Hotspot Wi-Fi Portabel.

Pikeun ngaganti nami atawa ngamankeun hotspot portabel Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Nranggitkeunt & hotspot port.

3

Ketok

Setelan hotspot Wi-Fi portabel > Konpigurasikeun hotspot Wi-Fi.

4

Tuliskeun

Ngaran jaringan (SSID) kanggo jaringan.

5

Pikeun milih jinis kaamanan, ketok widang

Kaamanan.

6

Lamun disuhunkeun, tuliskeun kecap akses.

7

Ketok

Simpen.

30

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.