Sony Xperia E4g - Ngadalikeun pamakean data

background image

Ngadalikeun pamakean data

Anjeun tiasa ngalacak jumlah data nu ditransfer ka sareng ti alat Anjeun make data

seluler atawa sambungan Wi-Fi® salami periode nu ditangtukeun. Contona, Anjeun tiasa

nempo jumlah data nu dipake ku aplikasi individu. Kanggo data nu ditransper make

sambungan data seluler, Anjeun oge tiasa nyetel ati-ati sareng wates pamakean data

supados teu aya bea tambahan.

Nyaluyukeun setelan pamakean data tiasa mantuan Anjeun pikeun ngadalikeun pamakean

data tapi teu bisa ngajamin pencegahan beaya tambahan.

Pikeun ngahurungkeun atanapi mareuman patalimarga data

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pamakean data.

3

Sered geseran nu aya di gigireun

Lalar liwat data seluler pikeun ngaktipkeun

atawa nganonaktipkeun patalimarga data.

Waktos patalimarga data dipareuman, alat Anjeun masih bisa nyieun sambungan Wi-Fi®

jeung Bluetooth®.

Pikeun nyetel sauran ati-ati pamakean data

1

Pastikeun patalimarga data seluler diaktifkeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Pamakean data.

4

Pikeun nyetel tingkat sauran ati-ati, sered garis ati-ati ka nilei nu dipikahoyong.

Anjeun nampa hiji bewara sauran ati-ati basa jumlah patalimarga data ngedeketan

tingkat nu Anjeun setel.

Pikeun nyetel wates pamakean data seluler

1

Pastikeun patalimarga data seluler diaktifkeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Pamakean data.

4

Cirian kotak centang

Wates pamakean data seluler upami teu acan dicirian, teras

ketok

OKE.

5

Pikeun nyetel wates pamakean data seluler, sered garis nu sasuai ka nilei nu

dipikahoyong.

Upami pamakean data seluler anjeun geus nepi ka wates nu disetel, patalimarga data seluler

dina alat Anjeun bakal otomatis dinonaktipkeun.

Pikeun ngadalikeun pamakean data seluler kanggo aplikasi individu

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pamakean data.

3

Panggihan tur ketok aplikasi nu dipikahoyong.

4

Cirian kotak centang

Watesan data latar.

5

Pikeun ngakses setelan nu leuwih khusus kanggo aplikasi eta (upami sadia), ketok

Tempo setelan aplikasi tur jieun perobahan nu dipikahoyong.

Kinerja ti aplikasi individu bisa jadi dipangaruhan upami Anjeun ngarobah setelan pamakean

data nu berhubungan.

Pikeun nempo data nu ditransperkeun liwat Wi-Fi®

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pamakean data.

3

Ketok , teras cirian kotak centang

Pinton pamakean Wi-Fi upami teu acan

dicirian.

4

Ketok tab

Wi-Fi.

31

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.