Sony Xperia E4g - Setelan Internet sareng MMS

background image

Setelan Internet sareng MMS

Pikeun ngirimkeun talatah multimedia atawa pikeun ngakses Internet pas taya jaringan

Wi-Fi® nu sadia, Anjeun kudu boga sambungan data seluler nu aktip tur setelan Internet

jeung setelan MMS (Ladenan Talatah Multimedia). Ieu aya sababaraha pituduh:

Kanggo sabagean ageung jaringan seluler sareng operator, setelan Internet sareng MMS

tos dipasang sateuacana dina alat Anjeun. Saatosna Anjeun tiasa mimiti nganggo

Internet sareng ngirim talatah multimedia.

Dina sababaraha kasus, Anjeun nampi pilihan pikeun ngundeur setelan Internet sareng

MMS pas Anjeun ngaktipkeun alat Anjeun waktos kartu SIM tos diselapkeun. Ieu setelan

oge tiasa diundeur iraha wae di menu Setelan.

Anjeun oge tiasa iraha wae nambah, ngarobah, atawa mupus setelan Internet sareng

MMS ku cara manual di alat Anjeun. Upami Anjeun teu kahaja ngarobah atawa mupus

setelan Internet atawa MMS, undeur setelan Internet sareng MMS eta deui.

Upami Anjeun teu tiasa ngakses Internet liwat jaringan seluler atawa upami talatah

multiemedia teu berpungsi, sanajan setelan Internet sareng MMS tos berhasil diundeur

ka alat Anjeun, tingal ka cara ngungkulan kanggo alat Anjeun dina

www.sonymobile.com/

support/

kanggo masalah wewengkon jaringan, data seluler, sareng masalah MMS.

Upami modeu STAMINA diaktipkeun pikeun nyimpen daya, sadaya patalimarga data seluler

bakal direureuhkeun basa layar keur pareum. Upami ini nyababkeun masalah sambungan,

cobian ngaluarkeun sababaraha aplikasi sareng ladenan tina direureuhkeun, atawa

nonaktipkeun samentawis modeu STAMINA. Kanggo inpo nu lain, tingal

Langlangan fitur

modeu STAMINA

di kaca 116 .

Pikeun ngundeur setelan Internet jeung MMS

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Setelan internet.

3

Ketok

Tampi. Sawaktos setelan berhasil diundeur, nembongan di bar status tur

data seluler dihurungkeun sacara otomatis.

Upami setelan teu bisa diundeur ka alat Anjeun, pariksa kakuatan sinyal jaringan seluler

Anjeun. Pindah ka lokasi nu kabuka anu henteu kahalangan atanapi ngadeukeutan ka jandela

terus cobaan deui.

Pikeun mariksa data seluler hurung atawa pareum

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Jaringan seluler.

3

Pariksa yen kotak centang

Patalimarga data seluler dicirian atawa hente.

27

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nambahkeun setelan Internet jeung MMS sacara manual

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Jaringan seluler.

3

Ketok

Access Point Name > .

4

Ketok

Nami terus tuliskeun nami nu dipikahoyong.

5

Ketok

APN jeung tulis ngaran titik wasa.

6

Asupkeun kabeh inpormasi sejen nu dibutuhkeun. Upami Anjeun teu terang naon

inpormasi nu dibutuhkeun, kontak operator jaringan Anjeun jang inpo nu wincik.

7

Sawaktos Anjeun geus rengse, ketok , teras ketok

SIMPEN.

8

Jang milih APN nu ku Anjeun karek ditambahkeun, ketok kenop radio di sisi nami

APN. Lamun tos dipilih, APN ieu bakal jadi APN standar jang laden Internet jeung

MMS.

Pikeun nempo setelan Internet jeung MMS nu diundeur

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna... > Jaringan seluler.

3

Ketok

Access Point Name.

4

Pikeun nempo wincik nu lain, ketok item nu sadia.

Upami Anjeun gaduh sababaraha sambungan nu sadia, koneksi jaringan aktip dituduhkeun ku

kenop nu dicirian .