Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Gunakeun sambungan Wi-Fi® jang ngajalajah Internet, ngundeur aplikasi, atawa

ngirinkeun jeung narima surelek. Saenggeus Anjeun kasambung kana jaringan Wi-Fi®,

alat Anjeun bakal nginget jaringan eta jeung otomatis kasambung laun engke deui Anjeun

aya dina wewengkon jaringan eta.
Sababaraha hiji jaringan Wi-Fi® bakal menta Anjeun asup ka hiji kaca web sateuacan

meunangkeun wasa ka jaringan eta. Kontak administrator jaringan Wi-Fi® nu

berhubungan pikeun meunangkeun inpo nu leuwih lengkep.
Jaringan Wi-Fi® bisa jadi jaringan bebas atawa aman:

Jaringan bebas dicirian ku disabeulah ngaran jaringan Wi-Fi®.

Jaringan aman dicirian ku disabeulah ngaran jaringan Wi-Fi®.

Sababaraha hiji jaringan Wi-Fi® moal nembongan dina daptar jaringan nu sadia kusabab eta

jaringan teu ngabewarakeun ngaran jaringan (SSID) na. Lamun Anjeun apal ngaran jaringan

na, Anjeun bisa nambahkeun sacara manual kana daptar jaringan Wi-Fi® nu sadia.

Pikeun ngaktipkeun Wi-Fi®

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan.

3

Sered slaider nu aya di gigireun

Wi-Fi ka Beulah katuhu kanggo ngahurungkeun

pungsi Wi-Fi®.

Hal ieu bakal ngabutuhkeun sababaraha detik saencan Wi-Fi® diaktipkeun.

Pikeun otomatis nyambungkeun ka jaringan Wi-Fi®

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan.

3

Ketok

Wi-Fi. Sadaya jaringan Wi-Fi® nu sadia dipintonkeun.

4

Ketok hiji jaringan Wi-Fi® pikeun nyambungkeun. Kanggo jaringan aman, tulis

kecap akses nu luyu. dipintonkeun di bar status sanggeus nyambung.

Pikeun neang jaringan anyar nu sadia, ketok , teras ketok

Pariksa. Upami Anjeun teu berhasil

nyambung ka jaringan

Wi-Fi, tingal cara ngungkulan nu sasuai kanggo alat Anjeun di

www.sonymobile.com/support/

.

28

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nambahkeun jaringan Wi-Fi® kalayan manual

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok .

4

Asupkeun inpormasi

Ngaran jaringan (SSID).

5

pikeun milih jinis kaamanan, toel widang

Kaamanan.

6

Lamun disuhunkeun, tuliskeun kecap akses.

7

Jang ngedit sababaraha pilihan lanjutan sapertos setelan proksi jeung IP, cirian

kotak centang

Tempokeun opsi maher jeung terus edit sakayang.

8

Ketok

Simpen.

Kontak administrator jaringan Wi-Fi® Anjeun pikeun meunangkeun SSID Jaringan jeung kecap

akses.

Ningkatkeun kakuatan sinyal Wi-Fi®

Aya sababaraha hal anu tiasa anjeun laksanakeun pikeun ningkatkeun kakuatan sinyal

Wi-Fi®:

Pindahkeun alat anjeun langkung caket kana titik aksés Wi-Fi®.

Pindahkeun titik aksés Wi-Fi® ngajauhan tina barang anu tiasa ngahalangan atawa

ngaganggu.

Ulah nutupan wewengkon anténeu Wi-Fi® alat anjeun (wewengkon nu disorot dina

gambar).

Setelan Wi-Fi®

Sawaktos anjeun nyambung ka Wi-Fi® jaringan Wi-Fi® di mana aya jaringan nu sadia di

sakuliling anjeun, status jaringan tea tiasa katempo. Anjeun oge tiasa ngaktipkeun alat

pikeun mere beja lamun Wi-Fi® jaringan nu kabuka kadeteksi.
Upami anjeun teu nyambung ka Wi-Fi® jaringan, alat anjeun make koneksi data seluler

pikeun ngakses Internet (upami anjeun geus nyetel jeung ngaktipkeun koneksi data

seluler dina alat anjeun). Ku nambahkeun Wi-Fi® kawijakan kulem, anjeun tiasa

netepkeun iraha bade ganti ti Wi-Fi® tka data seluler.

Ngaktipkeun bewara jaringan Wi-Fi®

1

Ngaktipkeun Wi-Fi®, upami can aktip.

2

Ti Layar Utama, ketok .

3

Teang terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

4

Pencet .

5

Ketok

Tingkat Maher.

6

Cirian kotak centang

Bewara jaringan.

29

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nempo inpo nu leuwih wincik ihwal jaringan Wi-Fi® nu disambungkeun

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok jaringan Wi-Fi® nu keur disambungkeun. Inpo wincikan jaringan

dipintonkeun.

Nambahkeun kawijakan modeu sare Wi-Fi®

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok , teras ketok

Maher> Aktipkeun terus Wi-Fi keur sare.

4

Pilih hiji pilihan.