Sony Xperia E4g - Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri

background image

Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri

Pake tehnologi Smile Shutter™ pikeun moto ramo basa keur seuri. Kamera ngadeteksi

nepi ka lima rupa jeung milih hiji rupa kanggo deteksi seuri jeung pokus otomatis.

Sawaktos rupa nu dipilih seuri, kamera sacara otomatis nyandak poto.

Ngaktipkeun Smile Shutter™

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok , teras ketok

3

Ketok

Smile Shutter tur pilih tingkat seuri.

76

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun moto nganggo Smile Shutter™

1

Sawaktos kamera dibuka tur Smile Shutter™ dihurungkeun, arahkeun kamera ka

subyek Anjeun. Kamera milih rupa mana nu bade difokuskeun.

2

Rupa nu dipilih nembongan di jero bingkai berwarna tur poto nu dicandak sacara

otomatis.

3

Upami taya seuri nu dideteksi, ketok layar pikeun moto sacara manual.