Sony Xperia E4g - Nyandak poto sareng ngarekam video

background image

Nyandak poto sareng ngarekam video

1

Zum gede atawa leutik

2

Layar kamera utama

3

Tempo poto sareng video

4

Candak poto atawa rekam klip video

5

Balik deui kanu samemehna atawa kaluar ti kamera

6

Rubah setelan modeu motret

7

Ngakses setelan kamera jeung potong kompas

8

Kamera hareup

Pikeun nyandak poto ti konci layar

1

Pikeun ngaktipkeun layar, pencet sakeudeung kenop daya .

2

Pikeun ngaktipkeun kamera, toel jeung tahan tur sered ka luhur.

3

Saatos kamera muka, ketok .

Pikeun moto ku cara noel layar

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok , teras ketok .

3

Sered geseran di sisi

Motret ku noel ka katuhu.

4

Arahkeun kamera ka arah subjek.

5

Pikeun ngaktipkeun fokus otomatis, toel tur tahan titik dina layar. Sawaktos pigura

pokus robah jadi bulao, angkat jari Anjeun pikeun nyandak poto.

Pikeun moto ku cara ngetok tombol kamera di-layar

1

Aktipkeun kamera.

2

Arahkeun kamera ka arah subjek.

3

Ketok tombol kamera di layar . Poto dicandak langsung saatos Anjeun

ngaleupaskeun jari Anjeun.

Nyandak potret-diri nganggo kamera palih hareup

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok

.

3

Pikeun nyandak poto, ketok kenop kamera di layar . Poto dicandak langsung

saatos Anjeun ngaleupaskeun ramo Anjeun.

Make lampu kilat kamera poto

1

Sawaktos kamera kabuka, ketok .

2

Pilih setelan lampu kilat nu Anjeun hoyong.

3

Candak poto.

75

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun make pungsi zum

Basa kamera dibuka, pencet kenop polume ka luhur atawa ka luhur.

Basa kamera dibuka, ciwit asup atawa ciwit ka luar dina layar kamera.

Ngarekam video

1

Aktipkeun kamera.

2

Arahkeun kamera ka arah subjek.

3

Jang ngamimitian ngarekam, ketok .

4

Jang reureuh ngarekam video, ketok . Jang neruskeun ngarekam, ketok .

5

Jang ngeureunkeun ngarekam, ketok .

Pikeun nyandak poto lamun nuju ngarekam video

To take a photo when recording a video, ketok . Poto dicandak langsung saatos

Anjeun ngaleupaskeun jari Anjeun.

Nempo poto sareng video anjeun

1

Aktipkeun kamera, teras ketok gambar leutik pikeun muka poto atawa videp.

2

Sintreuk kenca atawa katuhu pikeun nempokeun poto sareng klip video Anjeun.

Pikeun mupus poto atawa video nu direkam

1

Kotektak ka poto atawa video nu hayang dipupus ku anjeun.

2

Ketok layar sangkan nembongan.

3

Ketok .

4

Ketok

Pupus pikeun ngonpirmasi.