Sony Xperia E4g - Teknologi teu make kabel Bluetooth®

background image

Teknologi teu make kabel Bluetooth®

Pake pungsi Bluetooth® jang ngirim fayil ka alat Bluetooth® nu cocog sejenna, atawa

jang nyambungkeun kana aksesori handsfree. Sambungan Bluetooth® bakal alus lamun

dipake sajauh 10 meter (33 suku), bari teu kahalangan ku objek nu teas. Dina

sababaraha kasus Anjeun kudu nyapasangkeun alat Anjeun sacara manual ka alat

Bluetooth® sejen.

Kamampuan interoperasi sareng kasaluyuan diantara alat-alat Bluetooth® bisa beda-beda.

Ngaktipkeun pungsi Bluetooth

®

jeung nyieun alat anjeun katingali

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Setelan.

3

Ketok saklar on-off di gigireun

Bluetooth pikeun ngaktipkeun pungsi Bluetooth

®

.

4

Ketok

Bluetooth. Alat anjeun jeung daptar alat Bluetooth

®

nu sadia nembongan.

5

Ketok ngaran alat anjeung pikeun nyieun alat anjeun tiasa katingali ku alat
Bluetooth

®

nu sejen.

Ngaluyukeun waktu katempo alat ka alat Bluetooth® sejen

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

3

Pencet tur pilih

Beak waktu ditempo.

4

Pilih hiji pilihan.

Masihan ngaran alat anjeun

Anjeun tiasa masihan ngaran alat anjeun. Ngaran ieu dipintonkeun ka alat sejen
sanggeus ngaktipkeun pungsi Bluetooth

®

tur alat anjeun disetel ka tiasa ditempo.

Masihan ngaran alat anjeun

1

Pastikeun yen pungsi Bluetooth

®

diaktipkeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

4

Ketok , tur pilih

Ganti ngaran telepon.

5

Asupkeun ngaran pikeun alat anjeun.

6

Ketok

Ganti ngaran.

Masangkeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen

Waktu masangkeun alat anjeun ka alat nu sejen, anjeun tiasa, contona, nyambungkeun
alat anjeun ka headset Bluetooth

®

atawa kit mobil Bluetooth

®

tur make alat nu sejen tea

pikeun babagi musik.

Sanggeus masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen, alat anjeun nginget

pamasangan ieu. waktu masangkeun alat jeung alat Bluetooth

®

, anjeun meureun perlu

ngasupkeun kodeu akses. Alat anjeun bakal otomatis nyobaan kodeu akses umum
0000. lamun teu hasil, baca buku ngeunaan alat Bluetooth

®

anjeun pikeun manggihan

100

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

kodeu akses alat. Anjeun teu perlu ngasupkeun deui kodeu akses pas engke deui
nyambungkeun ka alat Bluetooth

®

nu geus dipasangkeun samemehna.

Sababaraha alat Bluetooth

®

, contona, kalolobaan headset Bluetooth

®

, ngedahkeun anjeun

masangkeun jeung nyambungkeun ka alat nu sejn.

Anjeun tiasa masangkeun ke sababaraha alat Bluetooth

®

, tapi anjeun ngan bisa

nyambungkeun ka hiji propil Bluetooth

®

dina hiji waktu.

Masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen

1

Pastikeun alat nu hayang dipasangkeun ku anjeun nu gaduh pungsi Bluetooth

®

diaktipkeun tur tiasa katingal ku alat Bluetooth

®

nu sejen.

2

Ti Layar Utama alat anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth .

4

Sered geseran di sisi

Bluetooth jang ngahurungkeun pungsi Bluetooth

®

. Daptar

alat Bluetooth

®

nu sadia nembongan.

5

Ketok alat Bluetooth

®

nu hayang dipasangkeun ku Anjeun.

6

Tulis kodeu akses, upami diperlukeun, atawa konfirmasikeun kodeu akses nu sami

kanggo kadua alat.

Nyambungkeun alat anjeun ka alat Bluetooth

®

nu sejen

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

3

Ketok alat Bluetooth

®

nu bakal disambungkeun.

Misahkeun alat Bluetooth

®

nu dipasangkeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

3

Di handap

Alat nu disapasangkeun, ketok di sabeulah alat nu rek dipegatkeun

pasangana.

4

Ketok

Leupaskeun pasangan.

Ngirim jeung nampa item nganggo teknologi Bluetooth

®

Pake teknologi Bluetooth

®

pikeun babagi item sareng alat sejenna nu cocog ka

Bluetooth

®

sapertos telepon atawa komputer. Anjeun tiasa ngirim tur nampa jinis item di

handap ieu:

Poto jeung video

Musik jeung payil audio sejenna

Kaca web

Pikeun ngirim item nganggo Bluetooth™

1

Alat panampa: Pastikeun alat Bluetooth™ nu Anjeun hoyong kirimkeun item eta

tos ngaktipkeun Bluetooth™ tur tiasa katingali ka alat Bluetooth™ sejenna.

2

Dina alat pangirim, buka aplikasi nu ngandung item nu Anjeun hoyong kirim jeung

gulung ka item nu dimaksud.

3

Gumantung ka aplikasi jeung item nu Anjeun hoyong kirim, Anjeun mungkin kudu,

contona, noel jeung nahan item eta, muka item atawa mencet . Cara sejenna

pikeun ngirim item bisa jadi tos aya.

4

Pilih hiji item menu nu bade dibagikeun atawa dikirim.

5

Dina menu nu nembongan, pilih

Bluetooth.

6

Aktipkeun Bluetooth™, upami anjeun dipenta pikeun ngalakukeunana.

7

Ketok ngaran alat panampa.

8

Alat panampa: Upami dipenta, tarima koneksi.

9

Upami dipenta, tuliskeun kodeu akses nu sami dina kadua alat eta, atawa

konpirmasikeun kodeu akses nu disarankeun.

10

Alat panampa: Tarima item nu keur datang. Upami diperlukeun, sered palang

status ka handap pikeun meunangkeun bewara.

101

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nama item make Bluetooth

®

1

Pastikeun pungsi Bluetooth

®

aktip jeung tiasa katingali ku alat Bluetooth

®

nu

sejen.

2

Alat nu ngirim ayeuna mimitian ngirim data ka alat anjeun.

3

Upami dipenta, tuliskeun kode akses nu sami kanggo kadua alat, atawa

kopirmasikeun kode akses nu disarankeun.

4

Waktu anjeun dibere beja ihwal payil nu bakal masuk ka alat anjeun, sered bar

status ka handap jeung ketok bewara pikeun nampa payill nu keur ditransper.

5

Ketok

Tampa pikeun ngamimitian transper payil.

6

Pikeun nempo kamajuan transper, sered bar status ka handap.

7

Pikeun muka item nu tos ditampa, sered bar status ka handap tur ketok bewara

nu patali.

Nempo payil nu geus ditarima make Bluetooth®

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

3

Pencet tur pilih

Tempokeun payil.

102

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.