Sony Xperia E4g - Nyadangkeun kontak

background image

Nyadangkeun kontak

Anjeun bisa make kartu memori jang nyadangkeun kontak. Tingali

Nransper kontak

dina

kaca 53 jang inpo nu leuwih lengkep ihwal cara malikkeun kontak kana alat anjeun.

58

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngekspor sadaya kontak ka kartu memori

1

Ti Layar Utama, ketok , terus ketok .

2

Pencet , terus ketok

Ekspor kontak > Kartu SD.

3

Ketok

OKE.

59

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.