Sony Xperia E4g - Paporit sareng grup

background image

Paporit sareng grup

Kontak nu Anjeun cirian jadi paporit nembongan di handapeun tab paporit dina aplikasi

Kontak babarengan jeung kontak nu paling sering Anjeun telepon atawa "top contacts".

Ku cara ieu, Anjeun menangkeun akses nu leuwih gancang ka kontak ieu. Anjeun oge

tiasa ngadaptarkeun kontak ka grup, pikeun meunangkeun akses nu leuwih gancang ka

grup kontak nu aya dina aplikasi Kontak.

Pikeun nyirian atawa teu nyirian hiji kontak janten paporit

1

Tina Layar Utama, ketok , terus ketok .

2

Toel kontak nu Anjeun hayang tambah atawa cabut tina paporit Anjeun.

3

Ketok .

57

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nempo kontak paporit and kontak sering ditelepon

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok .

Netepkeun kontak ka grup

1

Dina aplikasi Kontak, ketok kontak nu Anjeun hoyong tambahkeun ka grup.

2

Ketok , teras ketok palang eta sacara langsung di handapeun

Grup.

3

Cirian kotak centang kanggo grup tempat tambahan kontak eta.

4

Ketok

Rengse.