Sony Xperia E4g - Google Maps™ jeung napigasi

background image

Google Maps™ jeung napigasi

Pake Google Maps™ pikeun ngalacak lokasi anjeun ayeuna, tempo situasi lalu lintas nu-

ayeuna sareng nampa pitunjuk arah nu lengkep ka tujuan anjeun.
Basa anjeun nempo peta, anjeun make patalimarga data pikeun meunangkeun koneksi

Internet, tur data ditranper ka alat. Jadi langkung sae lamn anjeun nyimpen peta tur

106

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

nyadiakeuna offline sateuacan iinditan. Ku cara ieu, anjeun bisa ngahindarkeun bea

roaming nu gede.

Aplikasi Google Maps™ merlukeun pamakean sambungan Internet lamun dipakena online.

Anjeun bisa jadi kudu mayar bea koneksi data sawaktos anjeun nyambung ke Internet tina alat

anjeun. Kontak operator jaringan Anjeun kanggo inpo nu leuwih lengkep. Aplikasi Google

Maps™ bisa jadi henteu sadia di sadaya pasar, nagara atawa wewengkon.

1

Tulis alamat atawa ngaran pikeun neangan lokasi, contona, ngaran atawa alamat restoran.

2

Pilih modeu transportasi tur meunangkeun arah tujuan anjeun.

3

Tempo propil akun anjeun.

4

Ciri lokasi – nunjukkeun lokasi hasil paneangan dinu peta.

5

Nunjukkeun lokasi anjeun ayeuna.

6

Nempo pitulung jeung opsi.

Keur nembongkeun lokasi anjeun dinu peta

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teang jeung ketok

Peta, teras ketok .

Pikeun neangan lokasi

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan sarta ketok

Peta.

3

Dinu widang paneangan, tulis ngaran lokasi nu arek diteang.

4

Ketok tombol Enter dinu kibor pikeun ngamimitian paneangan, atawa pilih saran

lokasi nu aya dinu daptar. Lamun berhasil, lokasi bakal ditunjukkeun ku dinu

peta.

Pikeun meunangkeun arah

1

Waktos nempoan peta, ketok .

2

Pilih modeu transportasi, teras tulis titik mimiti jeung tujuan anjeun. Rute

rekomendasi bakal muncul dina daptar.

3

Ketok pilihan dinu daptar rute rekomendasi pikeun nempo arah dinu peta.

Pikeun nyieun peta sadia offline

1

Waktos nempoan peta, ketok widang paneangan.

2

Gulung ka handap teras ketok

Jieun wewengkon peta ieu sadia offline.

Wewengkon nu nyampak dinu peta disimpen kana alat anjeun.

Nempo inpo nu leuwih lengkep ihwal Google Maps™

Lamun Anjeun make Google Maps™, ketok , terus ketok

Pitulung.

107

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.