Sony Xperia E4g - Daptar puter

background image

Daptar puter

Dina layar utama Walkman®, anjeun tiasa nyieun daptar puter nyalira tina musik nu

disimpen dina alat anjeun.

Nyieun daptar puter nyalira

1

Ti layar utama Walkman®, toel jeung tahan ngaran albeum atawa lagu nu ku

Anjeun hoyong ditambahkeun kana daptar puter.

2

Di menu nu muka, ketok

Tambah ka... > Jieun daptar puter anyar.

3

Tulis ngaran kanggo daptar puter tur ketok

OKE.

Anjeun oge tiasa ngetok gambar albeum teras ngetok pikeun nyieun daftar puter.

Muter daptar puter nyalira

1

Buka menu layar utama Walkman®, terus ketok

Daptar puter.

2

Dina

Daptar puter, pilih daptar puter nu ku Anjeun hoyong dibuka.

3

Lamun Anjeun hoyong muter kabeh lagu, ketok

Acak kabeh.

Nambahkeun lagu ka daptar puter

1

Ti layar utama Walkman®, kotektak lagu atawa albeum ku Anjeun bade

ditambahkeun kana daptar puter.

2

Toel atawa tahan judul lagu atawa albeum, teras ketok

Tambah ka....

3

Ketok ngaran daptar puter tempat hayang nambahkeun albeum atawa lagu tea.

Albeum atawa lagu ditambahkeun ka daptar puter.

69

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun mupus lagu tina daptar puter

1

Dina playlist, toél jeung tahan judul lagu nu Anjeun nu ku Anjeun hoyong dipupus.

2

Ketok

Pupus ti daptar puter.

Anjeun bisa wae teu bisa mupus lagu nu disimpen dina kartu memori atawa dina alat

panyimpenan internal.

Mupus daptar puter

1

Buka menu layar utama Walkman®, terus ketok

Daptar puter.

2

Toel jeung tahan daptar puter nu hayang dipupus ku anjeun.

3

Ketok

Pupus.

4

Ketok

Pupus deui pikeun ngonpirmasi.

Anjeun teu bisa mupus daptar puter pinter.