Sony Xperia E4g - Menu layar utama Walkman®

background image

Menu layar utama Walkman®

Menu layar utama Walkman® nembongkeun langlangan sakabeh lagu dinu alat anjeun.

Ti dieu Anjeun bisa ngatur albeum Anjeun jeung daptar puter, tur Anjeun bisa ngatur

musik Anjeun dumasar kana mood jeung tempo make SensMe™ channels.

68

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun muka menu layar utama Walkman®

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Sered bagean sisi kenca layar ka katuhu.

Pindah ka layar utama Walkman®

Lamun menu layar utama Walkman® muka, ketok

Utama.

Lamun menu layar utama Walkman® muka, ketok layar bagean katuhu tina menu.

Ngapdet musik anjeun sareng inpo panganyarna

1

Tina layar utama Walkman®, ketok .

2

Ketok

Undeur inpo musik > Mimiti. Alat anjeun neangan online tur ngundeur

gambar albeum nu sadia sareng inpo lagu nu panganyarna kanggo musik anjeun.

Aplikasi saluran SensMe™ diaktipkeun sawaktos Anjeun ngundeur inpo musik.

Ngaktipkein aplikasi saluran SensMe™

Tina layar utama Walkman®, ketok , teras ketok

Undeur inpo musik > Mimiti.

Aplikasi ieu merlukeun sambungan jaringan mobile atawa Wi-Fi®.

Pikeun ngedit inpormasi musik

1

Tina aplikasi Walkman®, ketok .

2

Ketok

Edit inpo musik.

3

Tulis inpo nu anyar atawa jieun parobahan nu dipikahoyong ku Anjeun.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

Simpen.

Mupus lagu

1

Ti menu layar utama Walkman®, kotektak ka lagu nu hayang dipupus ku Anjeun.

2

Toel jeung tahan judul lagu, terus ketok

Pupus tina daptar nu nembongan.

3

Ketok

Pupus deui pikeun ngonpirmasi.