Sony Xperia E4g - Mikawanoh musik make TrackID™

background image

Mikawanoh musik make TrackID™

Pake ladenan paneguh musik TrackID™ pikeun ngidentipikasi lagu nu keur anjeun

dangukeun diputer di sakuliling anjeun. Rekam hiji conto pondok ti lagu eta teras anjeun

bakal meunangkeun inpo artis, judul jeung albeumna dina waktu sababaraha detik.

Anjeun tiasa meser lagu nu diidentipikasi ku TrackID™ tur anjeun tiasa nempo tangga

lagu TrackID pikeun nempo naon nu diteangan ku pamake TrackID di sakumna dunya.

Kanggo hasil nu pangsaena, pake TrackID™ dina tempat anu jempling.

1

Tempo pilihan TrackID™

2

Sered tungtung layar kenca ka katuhu jang muka menu layar utama TrackID™

3

Ngaidentipikasi musik nu ku anjeun dangukeun

Aplikasi TrackID™ jeung ladenan TrackID™ teu dirojong di sadaya nagara/wewengkon atawa

ku sadaya jaringan jeung/atawa propaider laden di sadaya wewengkon.

Pikeun ngidentipikasi musik nganggo teknologi TrackID™

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Teangan tur ketok

TrackID™, terus cekel alat Anjeun sing deukeut kana sumber

musik.

3

Ketok . Lamun lagu diwanoh ku ladenan TrackID™, hasil ditembongkeun di

layar.

Pikeun mulang ka layar mimitian

TrackID™, ketok .

Menu layar utama TrackID™

Menu layar utama TrackID™ mere langlangan kabeh lagu nu ku Anjeun tos direkam

jeung diidentipikasi make laden TrackID™. Ti dieu Anjeun oge bisa nempo lagu Anjeun

dumasar kana tanggal lagu anyar jeung riwayat teangan.

71

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Jieun propil online TrackID™

2

Buka aplikasi TrackID™

3

Tempo tapak hasil paneangan

4

Tempo tangga lagu ayeuna

Pikeun nempo inpo artis kanggo hiji lagu

Saatos lagu dikenal ku aplikasi

TrackID™, ketok Inpo artis.

Pikeun mupus lagu ti riwayat lagu

1

Buka aplikasi

TrackID™, terus ketok Riwayat.

2

Toel jeung tahan nami lagu nu ku Anjeun hoyong dipupus, terus ketok

Pupus.

72

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.