Sony Xperia E4g - Ngadangukeun musik

background image

Ngadangukeun musik

Gunakeun aplikasi Walkman® jang ngadangukeun musik jeung buku audio paporit

Anjeun.

1

Muka menu layar utama Walkman®

2

Teang sadaya lagu nu disimpen na alat Anjeun

3

Tempo antayan lagu nu keur diputer

4

Gambar albeum (upami sadia)

5

Ketok jang muka lagu samemeh na nu aya di antayan lagu

Toel jeung tahan pikeun ngamundurkeun dina lagu kiwari

6

Puter atawa rerehkeun lagu

7

Ketok jang muka lagu saterus na nu aya di antayan lagu

Toel jeung tahan pikeun teruskeun gancang dina lagu kiwari

8

Ngacak lagu di antayan lagu kiwari

9

Ulang kabeh lagu di antayan lagu kiwari

10 Indikator kamajuan – Sered indikator atawa ketok di sepanjang garis pikeun ngamajukeun gancang

atawa muter ulang

11 Panjang total waktu lagu kiwari

67

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

12 Waktu nu tos dilakonan ku lagu nu ayeuna

Layar utama Walkman®

1

Sered tungtung layar kenca ka katuhu jang muka menu layar utama Walkman®

2

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

3

Puter lagu make aplikasi Walkman®

4

Balik ka layar pamuter musik Walkman®

Muter lagu make aplikasi Walkman®

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Sered tungtung kenca layar ka katuhu.

3

Pilih hiji kategori musik.

4

Ketok lagu jang muter.

Anjeun meureunan teu bisa muterkeun item nu dijagi hak ciptana. Mangga pariksa yen Anjeun

gaduh hak nu diperlukan kanggo bahan nu Anjeun hoyong bagikeun.

Manggihan inpormasi kakait tembang online

Basa hiji lagu keur diputerkeun dina aplikasi Walkman®, ketok Gambar albeum

terus ketok kenop taya wates

.

Kenop taya wates

masihan akses ka sumber online nu aya hubunganna jeung lagu,

sapertos video di YouTube™, lirik lagu, jeung inpormasi artis di Wikipedia.

Pikeun nyaluyukeun polume audio

Pencét konci volumeu.

Nyumputkeun aplikasi Walkman®

Basa tembang diputer, ketok pikeun asup ka Layar Utama. Aplikasi Walkman®

tetep diputerkeun dina latar tukang.

Muka aplikasi Walkman® nu keur diputer di latar tukang

1

Basa hiji lagu keur diputer di latar tukang, ketok pikeun muka jandela aplikasi

nu keur dipake.

2

Ketok aplikasi Walkman®.