Sony Xperia E4g - Pangatur visual

background image

Pangatur visual

Pangatur visual nambahkeun epek visual ka tembang anjeun pas diputer.. Epek kanggo

unggal lagu dumasar ka karakteristik musik eta. Epekna robah, contona, kanggo

ngarespon ka perobahan katarikan musik, ritme sareng tingkat prekuensi. Anjeun tiasa

oge ngarobah tema latar tukang.

Ngaktipkeun Pangatur visual

1

Dina aplikasi Walkman®, ketok .

2

Ketok

Visualizer.

Ketok layar pikeun pindah ka tempoan layar pinuh.

Pikeun ngarobah tema latar tukang

1

Dina aplikasi Walkman®, ketok .

2

Ketok

Visualizer.

3

Ketok >

Tema tur pilih hiji tema.

70

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.