Sony Xperia E4g - Make log telepon

background image

Make log telepon

Dina log teleponn, Anjeun tiasa ningali sauran nu kaliwat , nu katampi sareng nu

kaputer .

Nempo telepon lasut

1

Pas anjeun boga telepon lasut, ditembongkeun dina bar status. Sered bar

status ka handap.

2

Ketok

Telepon lasut.

Pikeun nelepon nomer ti daptar telepon kumplit Anjeun

1

Ti Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Teang tur ketok

Telepon.Daptar telepon kumplit Anjeun nembongan di bagean

luhur layar.

3

Pikeun nelepon hiji nomer sacara langsung, ketok nomer eta. Jang ngedit eta

nomer samemeh nelepon, rampa terus tahan nomer, terus ketok

Edit nomer

samemeh nelepon.

Anjeun oge bisa nelepon hiji nomer ku cara ngetok >

Balik nelepon.

49

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nambah nomor ti daptar telepon kumplit kontak Anjeun

1

Ti Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Teang tur ketok

Telepon.Daptar telepon kumplit Anjeun nembongan di bagean

luhur layar.

3

Toel sarta tahan nomer eta, teras ketok

Tambihkeun ka Kontak.

4

Ketok kontak nu dipikahayang, atawa ketok

Damel kontak anyar.

5

Edit wincik kontak sarta ketok

Rengse.

Pikeun nyumputkeun log telepon

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Telepon.

3

Ketok >

Sumputkeun log telepon.