Sony Xperia E4g - Nampa telepon

background image

Nampa telepon

Nampi sahiji sauran

Pikeun nolak hiji sauran

Sahiji sauran anu asup

Sawaktos anjeun nampa telepon, pencet kenop polumeu.

Nanggo mesin pangjawab

Anjeun bisa nganggo aplikasi mesin pangjawab di alat Anjeun jang ngajawab telepon pas

Anjeun sibuk atawa telepon lasut. Anjeun bisa ngaktipkeun pungsi pangjawab otomatis

jeung nangtukeun sabaraha detik jang nungguan saacan telepon dijawab otomatis.

Anjeun bisa oge mindahkeun telepon sacara manual ka mesin pangjawab lamun Anjeun

sibuk teuing jang ngajawabna. Jeung Anjeun bisa ngakses talatah nu aya na mesin

pangjawab langsung tina alat Anjeun.

Saacan nanggo mesin pangjawab, Anjeun kudu ngarekam talatah salam.

Ngarekam talatah salam jang mesin pangjawab

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Mesin Ngajawab > Salam.

3

Ketok

Kirim salam anyar jeung turutan instruksi na-layar.

Ngaktipkeun ngajawab otomatis

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Mesin Ngajawab.

3

Cirian kotak centang

Mesin Ngajawab.

Lamun Anjeun teu nyetel waktu reureuh jang telepon nu dijawab otomatis, nilei standar

dipake.

47

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nampik telepon ku mesin pangjawab

Lamun aya telepon asup, sered

Opsi respon ka luhur, terus pilih Tampik ku Mesin

Ngajawab.

Nyetel waktu reureuh jang ngajawab otomatis

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Mesin Ngajawab.

3

Ketok

Cokot saenggeus.

4

Saluyukeun waktos ku cara ngagulung ka luhur jeung ka handap.

5

Ketok

Rengse.

Ngadangukeun talatah nu aya di mesin pangjawab

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Mesin Ngajawab > Talatah.

3

Pilih talatah sora nu ku Anjeun hoyong didangukeun.

Anjeun bisa oge langsung ngadangukeun talatah mesin pangjawab ti catetan telepon ku cara

ngetok .

Nampik telepon ku talatah teks

Anjeun bisa nampik telepon ku talatah teks. Sawaktos Anjeun nampik telepon ku talatah

sapertos ieu, talatah eta sacara otomatis dikirim ka panelepon tur disimpen dina

Paguneman talatah jeung kontak eta.
Anjeun bisa milih tina sababaraha hiji talatah nu geus jadi dina alat Anjeun, atawa Anjeun

bisa nyieun talatah anyar. Anjeun oge bisa nyieun talatah nu luyu jeung kahayang Anjeun

ku cara ngedit talatah nu geus jadi.

Nampik telepon ku talatah teks

1

Lamun aya telepon asup, sered

Opsi respon ka luhur, terus ketok Tampik make

talatah.

2

Pilih talatah nu siap pake atawa ketok terus tulis talatah anyar.

Pikeun nampik telepon kadua ku talatah teks

1

Lamun Anjeun ngadangu sora bip terus-terusan pas nelepon, sered

Tampik make

talatah ka luhur.

2

Pilih talatah nu siap pake atawa ketok terus tulis talatah anyar.

Pikeun ngedit talatah teks nu dipake pikeun nampik telepon

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Tampik telepon make talatah.

3

Ketok talatah nu Anjeun hoyong edit, teras jieun perobahan nu diperlukeun.

4

Ketok

OKE.

48

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.